2014. április 18-án, pénteken az Építészek háza zárva.
 
A MÉK Továbbképzési Szakbizottság által koordinált kötelező továbbképzési témák - 2010
2007.09.04

KÖTELEZŐ TÉMAKÖRÖK-2010/2011

A továbbképzési szakbizottság a kiemelten szedett, ***-gal jelölt ismeretek elsajátítását 2010. évben kiemelten fontosnak tartja.

1/a     Jogi ismeretek-2010

Jogi környezet általános felépítése,
Jogszabályok, jogalkotás nyilvánossága jogszabályi hierarchia, kihirdetés, érvényesség, hatályosság, a közösségi jog hatása a jogi környezetre.
Az építésüggyel kapcsolatos jogszabályok rendszere, felépítésük, főbb fogalmaik.

Jogi személyek, és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozás, gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás aktuális változásai.

Építésügyben alkalmazott szerződések, szerződéskötési ismeretek, ***

(fővállalkozási, építési-szerelési, tervezési szerződések, tervezői művezetői, szakértői, tervellenőri, felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri szerződések, megváltozott formai és tartalmi követelményei. A fedezetkezelés, beruházás-lebonyolítási szerződések, felek jogai és kötelezettségei, a szerződésminták alkalmazása, elérhetősége.)

Munkaszerződés, munkaviszony, vállalkozási, megbízási, valamint a munkaszerződés elhatárolása a szakmai felelősség szempontjából.

Építészeti szerzői jog
Az építészeti szerzői jog elismertsége, helye a jogrendszerben
Az építészeti szerzői jog alapvető szabályai: mű fogalma, szerző, közösen alkotott művek, védelmi idő,
A szerzői jog tartalma: személyhez fűződő jogok, vagyoni jogok, szolgálati művek
A felhasználási szerződés: formai előírások, tartalmi követelmények***
A szerzői jog megsértésének jogkövetkezményei: polgári jogi, büntetőjogi, szakma-etikai, fegyelmi jogkövetkezmények

Az építési törvény és az OTÉK előírásai, településrendezés, telekalakítás, építmények elhelyezése és létesítése.
Az építési törvény és végrehajtási rendeletei
szerkezete
általános fogalma
a településrendezéssel kapcsolatos általános előírása
építményekkel szemben támasztott általános követelményei
az építésügyi hatósági engedélyezésre és bejelentésre vonatkozó előírásai***
az építésfelügyeleti ellenőrzésre vonatkozó szabályok***

az építésügyi hatóság szervezeti rendszere (ideértve a sajátos építményfajtákat és a műemlékvédelmet is).

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás, valamint az építésügyi hatósági eljárások megváltozott szabályai***
Építésügyi hatósági eljárás, a telekalakítási megváltozott szabályai***

(Építési engedély, egyszerűsített építési engedély, bejelentés, - eljáró hatóság-közreműködő szakhatóságok, műemlékvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok.)

Az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmi és formai követelményei***
Tervdokumentáció típusok:
    - Építészeti-műszaki dokumentáció:
            elvi engedélyezési dokumentáció
            építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció
            bontási engedélyezési dokumentáció
            használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció
            fennmaradási engedélyezési dokumentáció
    - talajmechanikai és geotechnikai dokumentáció.
    - üzemeléstechnológiai terv,
    - álcázási terv,
    - kilátási-rálátási terv, látványterv, utcakép
    - biztonsági és egészségvédelmi terv.
    - kertépítészeti tervdokumentáció

Környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóságok szerepe, közreműködése, környezetvédelmi hatástanulmány ismérvei.
A műemlékvédelem célja, szervezeti felépítése, műemlékké nyilvánítás rendje. A Világörökség, a helyi építészeti örökség védelméről szóló jogszabályi előírások.
Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartása, a dokumentációs központ szerepe, a szakmagyakorlók és építtetők nyilvántartással kapcsolatos feladatai, jogai-kötelezettségei.

Az építésügyi szakmagyakorlás általános és részletes követelményei;
Az építési folyamatban résztvevő szakmagyakorlók jogállása, feladatai, felelősségi köre***
Szakmai felelősség, összeférhetetlenségi szabályok, fegyelmi, szabálysértési jogkövetkezmények***

Az igazságügyi (kamarai) szakértők szakmagyakorlására vonatkozó főbb szabályok.
A tervezői, tervellenőrzési tevékenység jogszabályi követelményei, előírásai.
Felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr szakmagyakorlásra vonatkozó főbb szabályok
          Beruházáslebonyolítói tevékenység, valamint szakértés jogszabályi előírásai***
Épületenergetikai tanúsítói és szakértői tevékenység jogszabályi előírásai***

Az épületenergetika alapvető fogalmai, az energetikai minőség szerint osztályba sorolás szabályai,
A kivitelezési tevékenység általános szabályai***

(szereplői, az építési napló, a nyilatkozatok típusai, bejelentési kötelezettségek)
Kivitelezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményei

Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak, tűzvédelmi dokumentáció.
A tervpályázat szabályai, kapcsolata a közbeszerzési eljárással, az ajánlati dokumentáció tartalmi követelményei. Összeférhetetlenség, kizárás szabályai tervezők esetében.
A tervtanácsok szervezete, jogállása, szerepe, a kamarai tervtanácsok.

A településtervezés, valamint szakági tervezésre vonatkozó előírások, a településrendezési dokumentáció tartalmi követelményei.

A felsőfokú műszaki szakképesítések elismerése az EU-ban.

Kamarai szabályzatok és eljárások. Az építész és mérnök szakmai kamarák jogállása és feladataik, szervezeti rendjük, kamarai szabályzatok. Hatósági, önkormányzati, érdekképviseleti feladataik. A MÉK szervezeti rendje, főbb tisztségviselői. Tagfelvétel, névjegyzékbe vétel, valamint a névjegyzéken tartás követelményei, jogosultsági vizsgáztatás és kötelező továbbképzés rendszere. Kamarai tagok etikai-fegyelmi felelőssége.

Budapest, 2010. február 17.
MÉK Továbbképzési Szakbizottság
1/b     Pénzügyi ismeretek-2010

Adózási kérdések, kis- és közép vállalkozások adózása.
          Szakmagyakorlókat érintő aktuális tárgyévi adójogszabály változások (pl. minimálbér, diplomás minimálbér és adózási vonatkozásai, következményei. Teljesítés, számlakiállítás szabályai. Az ÁFA mértéke, a fordított ÁFA fizetés kérdése, értelmezése, eljárási szabályok, esettanulmányok. Tevékenységi osztályozás a TEÁOR/SZJ jegyzék változása.)
Illeték, igazgatási szolgáltatási díj és a bírságok mértéke és megfizetésének és visszafizetésének aktuális szabályai az építésügyben.***

Építésfelügyeleti bírság***

 (kiszabásának alapja, mértéke, a mérlegelés szempontjai, jogorvoslati lehetőségek, esettanulmányok szemléltetésével)

A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései. Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás. Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere.
A tervezési (településtervezési) szerződés megváltozott szabályai a tervezési díj mértéke, összetevői***
 (Pótmegrendelés, különszolgáltatások, pénzügyi biztosítékok és elszámolásának módja, a tervezési díj elszámolásának módja, többletmunka, pótmunka.)
Kifizetetlen tervezési díjak behajtásának eszközei, kamarai lehetőségek, mediáció, választott bíráskodás, peren kívüli és peres bírósági eljárás***

A kivitelezési vállalkozói szerződés megváltozott szabályai, a vállalkozói díj***
(összetevői, elszámolásának módja. Többletmunka, pótmunka. Az építőipari rezsióradíj alapja, mértéke, összetétele. Kirívóan alacsony ár mérlegelésére irányadó szempontok. Követelések pénzügyi biztosítékai, jelzálogjog a megrendelő ingatlanán.)

Építőipari fedezetkezelés intézménye***


Beruházáslebonyolítás, projekt lebonyolítás: közbeszerzési ismeretek, pályázatok, költségbecslés, költségszámítás, árképzés, projektvezetés, beruházás elszámolása EU követelményrendszer szerint.

Menedzsment eszközök jelenlétének gyakorlata, szükségességének, eredményességének megítélése a befektetések, fejlesztések megvalósítása területén (kockázat-, tervezés-, termelés-, szervezés-, teljesítmény-, humán-, emberi erőforrás-, marketing-, rendszer-, infokommunikáció-, üzleti teljesítmény-, kutatási-, pályázati-, logisztikai menedzsment).
Felelősségbiztosítás: tervezés, műszaki ellenőrzés, kivitelezés terén. Konstrukciók és buktatók, esettanulmányok.

Budapest, 2010. február 17.
MÉK Továbbképzési Szakbizottság

 


2/a     Szabványügyi és
2/b     Minőségügyi ismeretek-2010


Szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja. (mi a szabvány, a szabvány nem kötelező, önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei,a szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, a szerződésekben, a szabványokban, és a bírósági perekben.)

A szabványosítás hazai és nemzetközi intézményei. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül. A szabványok jelölése, közzétételük.

A műszaki szabályozás rendszere az EU-ban. A CE megfelelőségi jelölés. Az építési termékekre vonatkozó EU szabályozás : 89/106/EEC irányelv. Az irányelvet harmonizáló hazai szabályozás, elismert műszaki specifikációk, ETA, ÉME. Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. A nemzeti szabványok mellett alkalmazott további szabványosítási dokumentumok. A szabványosítás további szintjei nemzeti kereteken belül, egyes szintek elkülönítése a kidolgozók és alkalmazók köre alapján. Vállalati és szakmai szabványosítás. A speciális szabályozó dokumentumok típusai, alkalmazási lehetőségei gyakorlati példákkal. A szabályozási szintek hierarchiája és kapcsolata a nemzeti szabványosítással. Az építési termékekre vonatkozó szabályozás aktuális kérdései. A megfelelősség sajátos esetei. ETA és ÉME összehasonlítása, a dokumentumfájlok alkalmazási lehetőségei. A jóváhagyó szervezetek, valamint a kijelölt vizsgáló, ellenőrző, tanúsító szervezetek szerepe a megfelelőségi-igazolás eljárásában. A két szervezettípus feladatköre közötti különbségek. Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Újdonságok a megjelent szabványok körében, és a várható változások. Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően. Az internet használata különböző keresésekre. Nemzeti szabványok keresése dokumentumokban és az interneten, esettanulmányok különböző keresési módok kombinációjára. Egyedi műszaki specifikációk keresése.

Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok. Minőségi irányítás - ISO vagy nem ISO. Minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás.

A munkavédelem célja szervezete, munkavédelmi oktatás, munkavédelmi napló vezetése.
A főbb munkavédelmi követelmények, a munkáltatók és munkaadók feladatai ezekkel kapcsolatosan. Munkáltató és munkavállaló kötelezettsége, biztonságos munkavégzés. A munkavédelmi hatóság feladatai, működése.
A tervezés és kivitelezés során minőségügyi és munkavédelmi követelmények betartása: kiviteli terv készítőjének kötelezettségei. A biztonsági és egészségvédelmi koordinátorok tevékenysége.

Építési termékek alapvető követelményeire vonatkozó haza szabályozás, Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.

Építési termékek megfelelőség igazolása, megfelelőségi tanúsítvány és szállítói megfelelőségi nyilatkozat. Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) fogalma, kibocsátásának esetei, kibocsátó személye. Építési Termék Direktívája EU szabályozás előírásai.

Lakások és épületszerkezetek kötelező alkalmassági ideje és a szavatossági felelősség.
A jótállási kötelezettség jogszabályokon alapulóan és szerződésben kikötötten. A jótállási felelősség teljesítése, jogkövetkezményei, a kötelező jótállás.

A tervezői művezetés és az építési napló szerepe, felépítése. Tervezői-művezetői szerződés. Az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség.

Az építésfelügyelet szervezeti rendszere***
(Első- másodfok, az építés-felügyeleti ellenőrzés szerepe az építési minőség alakulásában, a vizsgálatnál irányadó szempontok).

Az akadálymentesítés jogszabályokban rögzített főbb követelményei.

Az építményeket érintő legfontosabb tűzvédelmi fogalmak, a tűzvédelmi dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei.

Budapest, 2010. február 17.
MÉK Továbbképzési Szakbizottság


 
< Előző