Aktuális
A MÉK Elnökségének 2017. évi határozatai

A MÉK Elnökségének 2017. évi határozatai

1/2017. (01.13.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett, az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet módosította – többek között -  a 191/ 2009. (IX.15.) sz. Korm. rendeletet, amely szerint 2017. I. 1-től hatályon kívül helyezte a 20. §-ával az eredeti rendelet 1. mellékletének II. pontját és kiegészítette a melléklet I. pontját – a 18. §-ával -  az alábbiak szerint: „7. A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.” Átmeneti rendelkezést a felkészülésre a kamaráknak nem adott. (Szabályzat alkotására a kamarák országos küldöttgyűlése jogosult!).

 Fentiek figyelembe vételével a MÉK elnöksége úgy dönt, hogy a vonatkozó szabályzat elkészültéig szakmai állásfoglalásával felhívja tagjainak, a jogalkotóknak és a jogszabályok megtartását ellenőrzőknek a figyelmét, hogy a szabályzat küldöttgyűlés általi jóváhagyásáig a 191/2009. (IX.15.) sz. kormányrendelet 2016. december 31-ig hatályos 1. mellékletében meghatározottak figyelembe vételével készítsék  a kiviteli tervek dokumentációját a tartalmi követelményekre vonatkozóan.

2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag elfogadja a MÉK 2017. évi díjtáblázatát.
melléklet
Melléklet: MÉK díjtáblázat 2017. MÉK 2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat (Hatályos: 2017. január 14-tól.)

3/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag a következő állásfoglalást hozza:

A szakmai továbbképzésre 2017. januárjától újonnan kötelezett szakmagyakorlók – felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök, ÉK és ÉKE jelű tervezők – számára, amennyiben 5 éves továbbképzési periódusuk 2017 folyamán jár le, eltekint a szakmai továbbképzési pontok teljesítésének igazolásától. 2018 jan. 1-tól lejáró jogosultságok esetén a továbbképzési időszak szakmai továbbképzésre kötelezett időszakára vonatkozóan összességében időarányosan kell a továbbképzési kötelezettséget teljesíteni, tehát 2017-re vonatkozóan 4 pontot, onnan pedig a „negyedéves szabály” alkalmazásával (eltelt negyedévenként 1 pont számítandó). Felkéri a továbbképzési szakértői testületet, hogy a Szakmai továbbképzési szabályzat tárgyra vonatkozó módosítási javaslatát a májusi küldött gyűlésre jóváhagyásra készítse elő.

4/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
A MÉK Elnöksége a tervezésről szóló 21/2016. (11.04.) sz. MÉK Elnökségi határozatát jogszabályváltozás miatt visszavonja és az alábbi állásfoglalást adja ki.
1. A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is:
É
A tervezésbe – beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is – szakági tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában, 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó esetben.
Mv-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési-szerelési munkák felelős vezetése. A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
ME-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó szakági munkára nem vonatkozik.
2. Az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontja nem határoz meg méretet, jellemzőt, így a hivatkozás inkoherenssé, értelmezhetetlenné vált.
3. A jogszabály-módosítás MÉK részvételével történt utolsó egyeztetésén még szerepeltek paraméterek, a normaszöveg megváltoztatása a MÉK tudta nélkül történt.
4. A MÉK nyomatékosan fenntartja azon véleményét, hogy bizonyos, kormányrendeletekben meghatározott paraméterek szükségesek, amelyek figyelembe vételével lehet felelősen eldönteni a „szakági részvételt” a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben.
5. A MÉK reményét fejezi ki és mindent megtesz annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon ki a Miniszterelnökség, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara között ebben a témában.

5/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja az „Óradíjas tervezési szolgáltatások ajánlott tevékenységszorzói és díjai a MÉK ajánlott díjszabása alapján a 2017-es évben” táblázatot.

6/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy az Akadálymentesítési karta megalakításában nem vesz részt kezdeményezőként, mivel a MÉK hagyományosan foglalkozik a témával és saját anyagokkal is rendelkezik, illetve minden építész tervező figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

7/2017. (02.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy továbbra is fontosnak tartja az együttműködést a MÉSZ-szel. Az együttműködési megállapodás területéről és a MÉSZ további támogatásáról egyeztetni fog a MÉSZ elnökségével.

8/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK alapításának 20. évfordulója alkalmából 2017. május 12-én tartott ünnepi küldöttgyűlésre felkéri köszöntőt tartani Bodonyi Csaba DLA, Callmeyer Ferenc DLA, Kampis Miklós, Kovács Imre, Prof. dr. Müller Ferenc építészeket.

9/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy nem kíván részt venni a Fel a fejjel! (Építészeti kalandozások) című műsorban.

10/2017. (03.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy kritikai észrevételt tesz az e-építésügy oldalán megjelent „Lakossági tájékoztató a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI.13.) Korm. rendelet alkalmazásáról” című írással kapcsolatban Füleky Zsolt helyettes államtitkárnál. A levél megírásával Turi Attila alelnököt és dr. Hajnóczi Péter elnököt bízza meg.

11/2017. (04.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a körülményeket mérlegelve (pl. jogalkotás) egyhangúlag úgy dönt, hogy a küldöttgyűlés időpontját 1 héttel módosítja, és azt 2017. május 19-én tartja meg a helyszín változatlan hagyásával.

12/2017. (04.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Magyar Építész Kamara előkészíti az INTERREG Duna Program Good Practices in Central Europe elnevezésű pályázatban való részvételét.

13/2017. (04.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az ünnepi küldöttgyűlésen Bodonyi Csaba DLA, Callemeyer Ferenc DLA, Kampis Miklós, Kovács Imre és Prof. dr. Müller Ferenc számára Kamarai érmet adományoz.

14/2017. (05.12.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége a 39/2014. (03.21.) sz. MÉK elnökségi határozatához kapcsolódóan egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: a Beszámoló és Jogosultsági Vizsga Szakértői Testület tagjai közé kinevezi Rosivall Emesét.

15/2017. (06.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy részt vesz a Bolgár Építész Kamara vezetésével az Interreg Duna-menti együttműködés pályázaton.

16/2017. (06.02.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége felhatalmazza a MÉK elnökét és Fáy Pirost az Építésügyi Műszaki Szabályozási Bizottság és a kapcsolódó szakértők szervezésére.

Fáy Pirost megbízási díj illeti meg a tevékenységért.

17/2017. (06.02.) sz. MÉK elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében  ̶  „A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara ….. véleményét ki kell kérni.”   ̶  szabályozott véleményezési feladatot az illetékes területi építész kamarához delegálja élve a MÉK Alapszabályának 5.1.1.d) pontjában meghatározott jogával. 

18/2017. (06.02.) sz. MÉK elnökségi határozat

A Magyar Építész Kamara (továbbiakban: MÉK) Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a … Építész Kamara … sz. határozatát hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg Xy tagsági viszonyának határozatlan ideig tartó felfüggesztését hatályban tartja.

INDOKOLÁS

Xy tagsági viszonyát 1997. január 6-tól a … Építész Kamara … sz., 1998. január 8-i dátumú határozatával határozatlan ideig felfüggesztette. Nevezettet a … Építész Kamara 2013. szeptember 24-ével törölte a tagnyilvántartásából. Xy 2013. október 15-én fellebbezést terjesztett elő a … Építész Kamara … sz. határozata ellen. A MÉK főtitkára a …/2013 iktató számú 2013. október 31-én kelt határozatát hatáskör nélkül hozta meg. Ezt a határozatot a MÉK főtitkára 2015. április 13-án kelt …/2015 sz. határozatával visszavonta. Az ügyben indított bírósági szakasz Fővárosi Törvényszék … számú végzésével 2017. május 3-án zárult. A MÉK elnöksége fenti döntését a tervező és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjának 1998. január 8-án hatályos állapota szerint hozta meg.

19/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy – visszavonásig – teljes hatáskörrel megbízza Rosivall Emesét a főtitkári feladatok ellátására, és felhatalmazza a „főtitkár” elnevezés használatára.

20/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy elfogadja az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet részére készített MÉK Információ Átadási Szabályzatának tervezetét.

21/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen és 1 nem szavazattal a MÉK Alapszabályának 3.4.6. pontja alapján az alábbi szakmai állásfoglalást hozza:

A 482/2016. (XII.28.) Korm. rendelet, valamint a 144/2017. (IV.12.) Korm. rendelet többek között módosította a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletet az É, MV-É, MV-É-R, ME-É jelű jogosultságok vonatkozásában is. A szakterületi jogosultság feltételeként az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Épkiv.) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben a 2017. június 20-tól hatályos hivatkozás formája nem egyértelmű, ezért a tervezésben, műszaki vezetésben és ellenőrzésben a „szakági részvételi” feltétel egyértelművé tétele érdekében a következő értelmezést tesszük:

É
A tervezésbe - beleértve az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység tervezését is - szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott esetben.

Értelmezésünk szerint: 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítése esetében.

Tehát: … szakági műszaki tervezési területen jogosultsággal rendelkező tervezőt kell bevonni az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont ba)-bf) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meghaladó, valamint épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció készítése esetében.

ME-É

Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.
Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Értelmezésünk szerint: Az ellenőrzés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció alapján végzett szakági munkákra nem vonatkozik.

MV-É
Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése.
A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott szakági munkára nem vonatkozik.

Értelmezésünk szerint: A műszaki vezetés az Épkiv. 22. § (3) bekezdés c)-d) pontjában meghatározott épületgépészeti és épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció alapján végzett szakági munkákra nem vonatkozik.

MV-É-R

Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése az Épkiv. 22. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott méretet, jellemzőt meg nem haladó építmény esetén.

Értelmezésünk szerint: Az Épkiv. 22. § (1) bekezdésének b) pont bc) pontjának vonatkozásában a meghatározott méretet és jellemzőt a terep szint feletti két építményszint, a 1,5 méteres pinceszint, valamint a 2,0 kN/m2 felszíni teher jelenti.

Tehát: Az építési szakterület (MV-É) szerinti építési-szerelési munkák felelős műszaki vezetése terep szint feletti két építményszintet, a 1,5 méter mély pinceszintet, valamint 2,0 kN/m2 felszíni terhet meg nem haladó építmény esetén végezhető.

22/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy 2 millió forintot biztosít a „vizuális kultúra” munkacímű 12 részes tv sorozat elkészítésére. A feladat szervezésével – a MÉK nevében – Bálint Imre DLA-t bízza meg, azzal, hogy a MÉK a szakmai továbbképzésein korlátlan felhasználási joggal rendelkezzen.

23/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a MÉK Alapszabályának 3.4.6. pontja alapján az alábbi szakmai állásfoglalást fogadja el:

A 2016. június 30-át követően indult közigazgatási ügyekben törvényi kötelezés alapján a jogi képviselővel eljáró fél és a közigazgatási szerv a beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikusan az űrlapnyújtás támogatási szolgáltatás igénybe vételétel nyújthatja be.

Az elektronikus iratfelterjesztés a MÉK főtitkára által közigazgatási hatósági ügykörben hozott másodfokú határozataival, a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottsága fegyelmi tanácsai által hozott másodfokú határozatokkal, valamint a MÉK Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító másodfokú határozatokkal szembeni keresetekre és iratanyagokra vonatkozik. Ezért a MÉK elnöksége az első fokon eljáró területi kamaráktól a meghatározott ügyek esetén az elsőfokú eljárás iratjegyzékkel ellátott eredeti papíralapú iratanyagaival együtt elektronikus formában (DVD adathordozón pdf formátumban) is kéri azok felterjesztését.

24/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 6 igen és 1 nem szavazat mellett úgy dönt, hogy a TAK véleményezésre beérkező 59,7 millió forintos minisztériumi támogatást teljes egészében szétosztja a TAK véleményezést végző területi építész kamarák között, abból saját költségeit és egyéb kiadásait sem vonja le.

25/2017. (07.07.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag a véleményező területi kamarák között a TAK véleményezés támogatására fordítható 59,7 milló Ft-ot a településszámon (db) és a lakónépességen (fő) alapuló területi elnöki javaslatokat mérlegelve osztja fel.

26/2017. (07.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnöksége egyhangúlag egyetért Lázár János miniszter felé átadásra kerülő 2017. július 26-i keltezésű, a két kamara (MMK és MÉK) által jegyzett „Szakmai koncepció a beruházási folyamatok rendszerére” című törvény előkészítő anyaggal, amely tartalmazza a „méltányos tervezési díj” minimális értékének meghatározásához szükséges elveket, és a díjszámítás alkalmazásának kötelezettségét közpénzből történő megvalósulás esetén.

27/2017. (07.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az Épített környezeti nevelés az óvodában című kiadványra 3 millió forint költségkeretet határoz meg, amennyiben a könyv általunk kerül kiadásra.

28/2017. (07.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag egyetért azzal, hogy az Építési műszaki kivitelezési dokumentációk tűzvédelmi munkarészének tartalmi és formai követelményei, mint útmutató felkerüljön a MÉK honlapjára.

29/2017. (07.28.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK elnöksége egyhangúlag az alábbi állásfoglalást hozza:

 „Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai” szabályzat 4.3. pontjában előírtak egy matematika (geometria) fogalmai szerinti koordináta rendszer létrehozását is jelentik, amelyben a környezet fix pontjaihoz viszonyítva létrehozható az X-Y horizontális rendszer és a környezet maradandó elemének magassági megadásával az épület vertikális elhelyezkedése is egyértelműen meghatározható. A koordináta rendszer létrehozása a tervező feladata.

INDOKOLÁS

A szabályzatban szereplő “földhivatali adatszolgáltatás” fogalomhasználatot a szabályzatalkotó nem kizárólag az EOV rendszer digitális koordinátáira, hanem a papír alapú térképszolgáltatásra is alkalmazza.
Az építési telek jogi határai meghatározásának alapja a földhivatal által kiadott (90 napnál nem régebbi) helyszínrajz. (Ha szükséges további adatokkal kiegészítve. A kiegészítés mértéke a helyszíni adottságok figyelembevételével dönthető el.)

A kitűzési alappont az origo (pl. telek sarka), egy másik pont az iránypont. Az origó és az iránypont hozza létre az egyik tengelyt (X), az erre merőleges irány a másik tengely (Y). A két tengely létrehoz egy derékszögű rendszert. Szükséges továbbá egy meglévő és megmaradó magassági pont is (Z, pl. egy csatorna fedlap). Az így felállított geometriai koordináta rendszerhez bármely épületpont meghatározható. A koordináta rendszer létrehozása a tervező feladata.

30/2017. (09.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy az alábbi ajánlást teszi a területi építész kamarák felé a Településképi Arculati Kézikönyvek véleményezésére vonatkozóan:

A készülő településképi arculati kézikönyvek egy része elért a véleményezési fázisba, így a Magyar Építész Kamarának, illetve a területi kamarák részére megküldésre kerültek. A MÉK elnöksége a kézikönyvek olvasása során, sajnálatos módon azt tapasztalta, hogy az országban több település TAK-ját készítő szervezet másolásos és összeillesztéses technikát alkalmazott, a vitathatatlanul minden szempontból egyedi jellemzőkkel bíró települések esetében is. Az azonos fotó- és rajzanyag, a fejezetről fejezetre egymással teljesen megegyező ajánlások félreértésekre adnak okot. A célközönség, vagyis az adott településeken élők, építkezők számára teljesen értelmezhetetlenné válik, amikor például egy jászsági települést balatoni fotóval illusztrálnak. Különösen aggasztó ez annak fényében, hogy egy feltehetőleg szakmai hozzáértéssel bíró szerző Magyarország különböző tájegységein található településeknek szóló ajánlásokban ugyanazt tudja csak elmondani.

Ezekben a kézikönyvekben sorra megjelennek rendeletekre, törvényekre való hivatkozások, melyek szintén nem a könnyű érthetőséget szolgálják. A TAK-ok nem szabályzatok, hanem minden településre konkrét ajánlást, segítséget nyújtó alkotások kell, hogy legyenek. Ezért érthetetlen, és műfaji tévedés a jogszabályokból vett kivágatok szerepeltetése.

Az ilyen munka mindenképpen a felületesség gyanúját kelti, mely mind szakmai hozzáállásunkkal, mind a kézikönyvekről szóló kormányzati szándékkal ellentétes. Ezért a Magyar Építész Kamara felhívja a területi kamarák figyelmét arra, hogy az ilyen jelenséggel szemben határozottan és kemény kritikával lépjen fel. Szakmánk tisztességes gyakorlása és tagjaink megbecsülése érdekében az ilyen dokumentumok esetében javasoljuk a területi kamarák véleményezőinek, hogy a leghatározottabban hívják fel a települések figyelmét arra, hogy a településképi arculati kézikönyvnek a helyi értékeken és karaktereken nyugvó, elsősorban a lakosságot segítő, közérthető nyelven íródott alkotásnak kell lennie, nem pedig azonos panelekből összehordott dokumentumnak.

31/2017. (09.01.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy megbízza Fáy Pirost, hogy a természetes anyagokkal kapcsolatban tájékoztató anyagot állítson össze.

32/2017. (10.06.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy levélben fordul a kormány felé, hogy a műemléki felújítások kivitelezése esetén az áfa 5 %-ra csökkenjen. Az elnökség felkéri a Műemlékvédelmi tagozat elnökét a levéltervezet elkészítésére.
33/2017. (11.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a 2/2017. (01.13.) sz. MÉK Elnökségi határozattal elfogadott MÉK 2017. évi díjtáblázatában az etikai fegyelmi (elsőfokú és másodfokú) eljárási költségekhez rendelt ÁFÁ-t hibajavításként törli.

34/2017. (11.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy szakmai állásfoglalást ad ki a Természetes anyagok témakörben.

35/2017. (11.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat

A MÉK Elnöksége 5 igen, 2 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy a 2017. évben 20.000 Ft-tal támogatja a CS6 filmklubot.

36/2017. (11.03.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a Sándy Gyula díjat Halman Attila felelős műszaki vezető kapja.

37/2017. (12.15.) sz. MÉK Elnökségi határozat
A MÉK Elnöksége egyhangúlag dönt az elnökség táblázat szerinti feladatmegosztásáról.  

Melléklet:

MÉK ELNÖKSÉG FELADATMEGOSZTÁS