Aktuális
MÉK - MÉSZ Diplomadíj 2022 pályázat eredménye és laudációk

MÉK - MÉSZ Diplomadíj 2022 pályázat eredménye és laudációk

Az idei évben összesen közel 80 pályamunka érkezett és ezekből kellett a zsűrinek válogatnia. Az építész- és a tagozati zsűrik többször üléseztek, véleményeztek, míg végül kialakult végeredmény.

A MÉK-MÉSZ Diplomadíj 2022 Zsűri tagjai:

Építészet: Szalay Tihamér elnök

Tagok: Nagy Csaba, Gall Anthony, Salamin Ferenc, Vadász Bence.

Műemlékvédelemi tagozat: Vukov Konstantin, Nagy Gábor

Belsőépítészeti tagozat: O. Ecker Judit, Magyari Éva, Csavarga Rózsa, Szekér Ferenc, Szenes István, és Veres Péter.

Terület- és Településrendezési tagozat: Liszkay Krisztina, S. Vasi Ildikó, Gajdos István.

Kert- és Tájépítészeti tagozat: Andaházy László, Grabner Balázs, Kovács Árpád, M. Szilágyi Kinga, dr. Sallay Ágnes, Szabó Gábor.

 

Kert és Tájépítészeti tagozat

Dicséret: Metzger Enikő - Kiscelli parkerdő megújítása, fejlesztési terve - Budapest, III. kerület

MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kertművészeti és Kertépítészeti Tsz.

konzulens: Takács Katalin PhD

Indoklás

Metzger Enikő diplomaterve a Kiscelli parkerdő megújításával, fejlesztésével foglalkozik. A diplomamunka témája igen aktuális, hiszen az elmúlt években a pandémia és a Budapesten is egyre inkább megjelenő városi hősziget jelenség felértékelte a városokban megtalálható kisebb-nagyobb kiterjedésű zöldfelületeket. A diplomaterv egy komplex helyzetben próbál válaszokat adni: a területnek komoly történeti múltja, jó adottságai, komplikált tulajdonviszonyai és változatos, több szabályozási övezetbe besorolása miatt többféle beépítési korlátozása van. A diplomaterv komoly történeti kutatáson, alapos helyszíni felmérésen alapul. A dolgozat nagy értéke a részletes növényfelmérés. A kidolgozott tervek jó alapok szolgáltatnak a jövőbeli fejlesztésekhez.

Dr. Sallay Ágnes

Jutalom: Szakmai könyvjutalom és tagozati ajándék

A terv a Műemlékvédelmi Tagozattól külön könyvjutalomban részesült.

Rövid indoklás:

A műemléki megfontolásból választottuk külön díjazásra érdemesnek egy komplexitást felmutató táj- és kertépítészeti munkát.

A jelölt olyan tájépítészethez köthető témát dolgozott fel, amelyben keményen jelen vannak a műemléki terület épített jelenségei, így nem csak „kertépítészeti” szempontból, hanem építészeti, műemléki szempontból értékelhető a munkája, sőt ezen továbbmenve még a településépítészeti szempontból is jelentős a témaválasztás. A Schmidt-kert megmaradt részeinek teljességét bevonja a rehabilitációba. Mindazonáltal a Kiscelli Múzeum épülete és a Doberdó úti kálvária és kápolna műemléki védettséget élveznek. A területre jellemző volt, még részben most is, a rendezetlenség. Rendkívül alapos állagfelvételi tanulmányokra alapozza a döntéseit. Minden tervfázis jól áttekinthető és ízlésesen dokumentált. A terv érdeme ennek a kaotikus jelennek a megszüntetése, egységes koncepció érvényesítésével úgy, hogy a funkcionális változatosságát megőrzi. Az ismert emlékek mellett kisebb értékeket is felfedezhetővé tesz, mint pl. a kis híd, vagy kilátópont feltárása.

Dr. Vukov Konstantin

 

Kert és Tájépítészeti tagozat

Diplomadíjas: Koltai Emese – Az Istvántelki Főműhely megújítása – Bp., IV. ker. Elem u. 5-7.

MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

konzulens: Almási Balázs DLA PhD

Indoklás

Az észak-pesti vasúti rozsdaövezetek revitalizációja, funkcionális és szabadtérépítészeti megújítását Koltai Emese elmélyült történeti, városszerkezeti, területhasználati, környezetminőségi és zöldinfrastruktúra elemzésekre alapozza. A változatos, városias, és erősen zöld- és rekreáció tematikájú megújítást történeti előzményekkel, az egykori üdülőhelyi funkciókkal és a szomszédos lakótelepek lakossági igényeivel indokolja. A tematikus megújítás koncepciója jól átgondolt, az adottságokat észszerűen használó terv. A szabadtérrendszer jól szervezett és lendületes, míg a térépítészeti megoldások egységes és igényesen kortárs karaktert adnak a területnek.

A diplomaterv kidolgozottsága és tervi megjelenítése már-már egy tervpályázati munka igényességtét tükrözi. A tervező napjainkban nélkülözhetetlen ökológiai elkötelezettségét tükrözi a fitoremediációs és a „teszt-jellegű” növény kiültetési javaslat.

Dr. M. Szilágyi Kinga

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom + Tagozati ajándék

 

Terület- és Településrendezési Tagozat

Bevezető

Az ország 8 egyetemén végzett hallgatók közül összesen 80 pályázó nyújtotta diploma munkáját a MÉK-MÉSZ diplomadíj pályázatára.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy csak kettő pályázó volt, aki a várostervezés, az urbanisztika kérdéseire kereste a választ diplomamunkájában.

Mindkét munkát értékelte zsűri, s így egyiket diplomadíjra a másikat dicséretben való részesítésre tartotta érdemesnek.

Az egyik diplomamunkát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (rövidített nevén MATE) hallgatója készítette, s nyújtotta be diplomadíj pályázatra.

A másik zsűrizett diplomamunka a Széchenyi István Egyetemen diplomázó pályázó műve.

 

Terület- és Településrendezési Tagozat

Dicséret: Szabadi Gergely - Győr városszövet revitalizációja

Széchényi István Egyetem Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar, Építész Tanszék

Konzulensek: Nagy András, Lassu Péter

Nem szokványos „tervezésre” vállalkozott a Diplomamunka alkotója. Nem konkrét tervezési feladatot tűzött ki maga elé, hanem egy nagyon jól struktúrába foglalt elemzés képezi a munka alapját, mondhatni inkább konklúzióval járó kutatásnak tekinthető a pályamű. Rendkívül hiányterülete ez a szakmának, az ilyen módon való gondolkodás, a problémák kezelése, a megoldások rendszerbe foglalt keresése. A városok tervezésében a struktúrák ilyen mélységű és árnyalt megismerése, megértése nem várható el a mindennapok feladatait végző tervezőtől, de az ilyen „elméleti munkák” beépülése a tervezői gondolkodásába megtermékenyítőleg hathat a tervezés végeredményére.

A munkát egy „nyitott végű tervezési folyamatnak” nevezi a saját összegzése, ami válaszkeresés a barokk városrész és a jelenkor modern életvitelét is szolgálni hivatott terület túlélésére. Koncepcióját „a negatív terekbe történő bővítés koncepciójának” nevesíti, mely sajátos módon nem a foghíjakat, hanem a város feletti „tetőtájat” célozza meg. Az elemzések felvetéseit mátrixba strukturálja, ami többféle lehetőséget kínál a történeti városszövet életben tartására. Jól elkülöníti a célt és az elérését szolgáló eszköztárat a városi életszínvonal emelése érdekében, a városkarakter megőrző szándéka mellett. A történeti múltra alapoz, majd munka végén eljut egy konkrét helyszín városi léptékű koncepciójához. Olyan probléma kezelésére keres választ, ami a kulturális funkcióknak a történeti városrészből való kiszerveződése okán annak kiüresedését vetíti előre.

Elemzi – mint akár önálló városi infrastruktúrát – a tetőtájat, összeveti az utcai és a tetőtáji térérzékelést. Külön kiemelendő az elemzés grafikai és tematikus térképi kidolgozottsága. A Szcenáriókban egyes helyszínek komplexitását elemzi, a funkcionális rendszer mellett egy S, M, L, XL nagyságrendi rendszeren keresztül. A lehetséges beavatkozások lokális és globális hatását is értékeli, különös tekintettel az érintettek nagyságrendi arányára is. Izgalmas, hogy behozza a rendszerbe a privát, fél-privát és publikus jelentéstartalmat és használatot. Infógrafikái ebben a tekintetben igencsak sokatmondóak. Az absztraháló képesség és megértetés szándéka itt csúcsosodik ki a műben. Ebben a szakaszban már teljesen összefonódik a városi lépték és az épület, vagy az épületen belüli megoldás lehetősége. A felvázolt megoldások egy „eszköztárat” jelenítenek meg annak érdekében, hogy azok szimbiózisának létrehozásával a vizsgálat terület „kiüresedését” megakadályozza. Fókuszban az ember áll, aki számára a terület többféleképpen, multiplikálva hasznosul.

A felvetés minden tekintetben figyelemreméltó, helyenként meghökkentő, elgondolkodtató. A diplomamunka igazi értéke – bár eljut egy konkrét helyszín elemzéséhez, mondhatni javaslattételhez – a városi kontextusba helyezett objektumok új szempontú értelmezése, újabb tematikák bevezetése, és szemléltetésének grafikai módja (SMLXL, privát, fél-privát, publikus stb.). Mindezzel gondolaébresztőként elősegíthető egy felelős városfejlesztés az értékek fenntarthatósága érdekében és a kiüresedés elkerülése céljából.

A diplomamunkát a Zsűri dicséretben részesítette. Gratulálunk.

Gajdos István, Liszkay Krisztina, S. Vasi Ildikó

Jutalom: Szakmai és tagozati könyvjutalom

 

Terület- és Településrendezési Tagozat

Diplomadíjas: Bozsik Barbara - Bp. Galvani híd budai hídfő térségének tervezése

MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet, Településépítészeti és Települési Zöldinfrastruktúra Tanszék

Konzulens: Kotsis István

A diplomamunka Budapest egyik dinamikusan fejlődő – jelenleg alapvetően pontszerűen fejlesztett – átalakulás alatt álló barnamezős területének egy lehetséges jövőképét kívánja felvázolni. A tervezési terület közvetlenül a tervezett Galvani híd budai hídfőjének északi és déli területére ad javaslatot. Nagyobbrészt a déli terület válik a tervben önálló kompaktabb egységgé, míg az északi oldalon a mai zavaros hasznosítás és beépítés tekintetében igyekszik rendező javaslatot adni.

A terv külön értéke a részletes vizsgálat és elemzés, mely a történeti fejlődést bemutató térképeken át a főváros fejlesztési dokumentumain keresztül szűri le azokat az elvárásokat, illetve evidenciákat, melyek mentén a koncepcionális javaslat megszületett.

A beépítési terv a térségre jellemző merőleges utcarendszert megtartva, ugyanakkor annak dominanciáját megtörve, egy diagonális elrendezésű, másodlagos belső hálózatot is kialakít, gyalogos szerepkörrel. Ez teszi izgalmassá a tervet, mivel ez hoz vissza emberi léptékű teresedéseket a térségben megszokott utcakeresztezések helyett.

A gyalogos szerkezeti elemek nemcsak a több mint 40 hektáros terület belső kapcsolatait adják, de szervesen kívánnak illeszkedni a környező területekhez, feltárva új kapcsolódási pontokat is.

A beépítési terv hagyományos városi struktúrát alakít, szövetszerűen térfalak változatos rendszerével, ugyanakkor fel-felszakításokkal oldja ezek tömörségét. Téralakulatai kellemes, más és más feltárulkozást adnak a kialakításra kerülő új utcák és gyalogos vonalak, sétányok mentén. Fontos kiindulása a tervnek, hogy a mindennapokhoz szükséges funkciók gyalogosan elérhetők legyenek 15 percen belül.

A Duna menti sávot zöldterületként jelöli ki, melyet duplafasoros utcával köt össze a Szerémi út mentén javasolt, az egykori lőportár épületéből létrejövő Művészeti központtal, mely elhelyezkedése alapján a térségben alközponti szerepet indukálhat, ami a ma jellemző lakófejlesztések mellett üdítő zöldkörnyezettel párosul. Ezzel megfelelően „húzza be” a Duna menti területeket a Bogdáni út elválasztó hatása ellenére. A funkcionális javaslat a lakóépületek tömbjeit megszakító intézmény egységekkel oldja meg a humáninfrastruktúra térbeli elrendezését. A jelentős létszámú, 5000 új lakót feltételező tervezési területen megjelennek az oktatás, a kultúra, a szabadidő létesítményei, melyek a fő gyalogos tengelyekre szervezettek.

A mai pontszerű, különösebb stratégiát nem hordozó fejlesztések helyett tehát kompakt egységben gondolkodik, mind szerkezeti, mind funkcionális szempontból, ahol előnyben részesíti a zöldfelületek egymással, de a Duna parti zöldsávval való kapcsolatát is.

A pályamű városi léptékű mélysége és részletes, odafigyelő kidolgozása dicséretes. A koncepcionális és szerkezeti nagyvonalúság ötvöződik az átgondolt részletekkel. Kihívás egy ekkora terület jövőképét megálmodni úgy, hogy közben lemondva számos adottság adta körülményről, az újba integrálni kell a megtartott értéket e nem szokványos tervezés során.

A diplomamunkát a Zsűri diplomadíj odaítélésével értékelte. Gratulálunk.

 

Gajdos István, Liszkay Krisztina, S. Vasi Ildikó

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai és tagozati könyvjutalom

 

Belsőépítészeti tagozat

Diplomadíjas: Réti Eszter - Idősek bérlakásszövetkezete ovival - Budapest, VIII. ker. József utca 14.

MOME Építőművészeti Intézet

konzulensek: Molnár Bea, Bene Tamás

A 2022 év diplomadíj pályázata, érdekes tapasztalatot adott, a mai generációt foglalkoztató kérdésekről, arról, hogyan közelítik meg a hallgatók a társadalmi és szociológiai problémákat, azokat miként és milyen eszközökkel ábrázolják Az elméleti magas szintű tanulmányok képet adnak a környezet iránti érzékenységről, a történeti áttekintésről, az analógiákról, de mintha nem jutott volna idő a feladatok kidolgozásában az ember közvetlen környezetének megjelenítésre, az ergonómiai használhatóságra az olyan belsőépítészeti jellegű munkáknál, mint pl. gyerekkönyvtár, közösségi ház, óvoda, kulturális központ. A hangulatfestés a belső téri anyagokról nem ad elég információt.

A diplomák tanulsága szerint a legtöbb olyan egyetem, amely építészeti képzést ad, átfogja a lakó – és középületi -, műemléki épület típusok tervezési problémáit, de a technikai szakágakat összefogó belsőépítészet nem szerepel a tervekben, pedig komplexitásnak része kell legyen a látványtervi megjelenítés mellett a belső tér valamilyen szintű részletezése is.

Réti Eszter diploma munkáját azért emelném ki, mert a 8. kerületi sűrű beépítésű szövetben választ ad közeli és nagyobb léptékű térstruktúra problémáira is. A MOME hallgatója munkájának címe: „Idősek bérlakásszövetkezete ovival” az elmagányosodás aktuális kérdéseire keres választ. Olyan környezetet teremt, amely a különleges látásmódja, gyerekrajzra emlékeztető stílusával feloldja áthidalja a korkülönbséget a nyugdíjas lét és egy óvoda hangulata között.

A tervezési program a pihenő - játszó kerttől a bérlakás felszerelésig terjed, szép megoldást ad, egy zártsorú, belső udvaros beépítés világának üdítő felújítására.

Idézem: „A generációk közti kapcsolódás központi tevékenysége az alkotás lett, közös tereik így a szövőműhely és a konyha, ahol különböző tevékenységek során egymástól tudnak tanulni a gyerekek és az idősek.”

A diplomaterv a progresszív gondolatot, hangulatképző rajzi eszközökkel, mesés illusztrációval ábrázolta.

A tervet ezen értékei miatt Belsőépítészeti diplomadíjra javasoljuk.

Csavarga Rózsa

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai és tagozati könyvjutalom

 

Műemlékvédelmi Tagozat

Diplomadíjas: Sütő Ferenc - Beregszászi Nagy Zsinagóga rehabilitációja

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék

konzulens: Keller Ferenc

A választott téma helyszíne 2022-ben szomorú aktualitással bír, nagy kár, mivel az értékelést ez nem befolyásolhatta, hanem csakis a munka valós színvonala.

Tipikus eset, hogy egy jelentős városi középületet, kultikus épületet a szocializmus időszakában totálisan átépítettek, legalábbis felismerhetetlen arculatot adva, hogy a múlta végképp elfeledjük (mint pl. a Corvin-áruházat, Magyar Színházat). Műemlékvédelmi szempontból az előzetes tudományos dokumentációnak gond nélkül elfogadható történeti adatfeltárás példa értékű. A vallási, szociológiai, várostörténeti és épület történeti előzmények bemutatása egyértelművé tette a terv koncepciójának kialakítását.

A beregszászi - csúnyán átépített - nagyzsinagóga épületről van szó. Ma kultúrház, s továbbiakban is ez a funkció élhet tovább. Egyértelmű, hogy a nálunk lévő Hevesi Sándor téri színház átépített homlokzatára visszacsengő homlokzatot az alapos kutatás szerint helyreállítja.

A terv a kultúrház használati kiegészítését is tartalmazza. ez külön épülettömeg, amely felszín alatti kapcsolatban van a régi épülettel. A régi épület és az új közötti szabad tér a Beregszász érverésébe bekapcsolódik, a Kossuth tér folytatásaként. A tervezett ház tömege a tér térfalaihoz illeszkedik, sőt kitömi a „lyukat”. Az épületrész tömbjét egy kiemelt térfal tagolja, amúgy a felületek visszafogottan síkban maradnak. Csak a finom anyaghasználat gazdagítja a homlokzatot. Megvallom, kicsit mellbevágóan tömbszerű, valószínűleg az ott élőknek egy kis idő kell, míg befogadják, ugyanakkor finom és érzékeny színvonalat jelent.

Sütő Ferenc diplomaterve érett műemléki attitűdöt tükröz, az előkészítő dokumentálás és ennek eredményeinek gyakorlatra váltásában emelkedik ki, amiért a Műemlékvédelmi tagozat díjazásra javasolja.

Dr. Vukov Konstantin

tagozati elnök

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai és tagozati könyvjutalom

 

Építész diplomadíjak

Dicséret: Szilágyi Eszter - Fauna Australiana - Nyíregyháza Állatpark

Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Tanszék

Konzulens: Prof. Dr. Kiss Gyula DLA

Értékelés

Szilágyi Eszter nem egyszerű feladatot vállalt. Felfigyelt arra, hogy a Nyíregyházi Állat Parkban nem megfelelő a jelenlegi Ausztrál élővilágot bemutató anyag. Átgondolta az állattartás és bemutatásának komplex összefüggéseit, tisztában van az Állatkertek megváltozott szerepével, miszerint az oktatás, és a fajok fenntartásának van komoly szerepe egy olyan világban, ahol rohamosan csökken az állatok ún. természetes életterük. Az élőhelyek mímelése, illetve pótlása mesterséges körülmények között nem egyszerű, hiszen az törekvés, hogy az állatok minél jobban, természetes életüknek megfelelő módon tudjanak élni. A látogatót úgy kell kezelni, hogy számára élmény is legyen, tanuljon és tapasztaljon, ugyanakkor ne zavarja a lakókat, akik hol nappali, hol éjszakai életmódot folytatnak egyszerre az épületen belül. Ezen felül összetett ápolói és logisztikai hátteret kell biztosítani, az állatok belső tartózkodási tereit össze kell kapcsolni szükség szerint a külső kifutókkal is. Mindezt észrevétlenül. Eszter felkészülten oldotta meg mindezt, terve kiérlelt és profi. Különösen kiemelendő, hogy innovatív módon tervezte meg az épület bemutatói tereinek a dekoratív - sziklát imitáló – felületeit, a korszerű épületnyomtatási technológiával, azaz az épület nyomtatott betonból készül. Ennek a technológiának a lehetőségeit kísérleti módon alkalmazza, térkitöltésre nyomtatott térrácsot alkalmaz.

Pragmatikus, innovatív és érzékeny terv, előremutató gondolatisága és részletes kidolgozottsága miatt a Zsűri Dicséretben részesítette.

Anthony Gall

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

 

Építész diplomadíjak

Dicséret: Donkó Eszter Klára - Budaörsi Tanoda és Ifjúsági Ház, Templom tér 9.

BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék

konzulens: Kemes Balázs DLA

Alaposan beleélte magát a feladatba, a tervezésre felkészülve még önkéntes munkát is vállalt egy tanodában, tervezési naplójában élvezetesen követhető a gondolkodási folyamat.

Az épület koncepciója jól tükrözi ezt a különleges odafigyelést, érződik a terven, hogy működését részletesen átgondolta, megvizsgálva a jelenlegi tanodák adottságait, és kigondolva az új épület egész éves programját is.

Az épületet a településképhez igazodóan a zártsorú beépítés folytatásaként helyezi el, a tömegalakítás természetes módon követi a városközpont magastetős hagyományos karakterét. A homlokzat részletei, a nyílászárók viszont a helyiségek igényét tükrözik, ezáltal változatos, játékos megjelenést biztosítanak, az anyaghasználat miatt a ház belesimul és egyben kitűnik a környezetéből. A bejáratnak a tömegben visszahúzott fedett kialakítása hívogató, a nagyobb közösségi terek földszinti, és a kisebb foglalkoztató-tanuló terek emeleti elhelyezése belső rendet sugall. A földszint a kert felé is fordul, bevonva azt a mindennapi eseményekbe és a nyári táborozásokba. A kert és rendezvényei egyben a csöndes sétálóutcára is nyílhat, tehát a város közössége is bevonhatóvá válhat a működésbe.

A részletekben is elmélyült gondolkodást tapasztalunk, a téglaporral vakolt tömör falak, a cserép héjalású tető, a beülhető falfülkés ablakok, a közösség készítette mozaik a bejárati beugró falán, a terek közötti átláthatóság, mind az élmények, az otthonosság, a befogadás érzetét erősítik. A telken lebontandó ház kőanyaga beépül a kerítésbe, mely gesztus a helyi kultúra folytonosságát erősíti a használókban.

Különösen szépek a szabadkézi rajzok, igazi térlátást mutatnak és jelzik azt a személyes beleélést, azt az érzelmi kötődést a témához, ami nélkülözhetetlen az érzékeny építészethez.

Salamin Ferenc

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

 

Építész diplomadíj: Kovács Bátor Levente - Velencei-tó - Nádkép restaurációs- és védelmi központ - Pákozd, Gábor Áron utca

BME Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszék

konzulens: Varga Tamás DLA

A Velencei-tó környezetét fiatal kora óta ismeri, az ökológiai problémák személyesen érintik, s ez nagyszerűen visszaköszön a koncepció alaposságában, az érzelmi érintettség tárgyi megjelenésében. A nádas, a tó és a helyszín részletes elemzése eredményezi a terv ökológiai és formai egységét, mely izgalmas ábrákon és szabadkézi vázlatokon követhető tervezési naplójában is.

A telepítésben felsejlik a hagyományos településkép, a magyar ősképek, mint a tanyavilág tudatalatti archetípusa. Ezek az előképek szerencsésen nem közvetlenül jelennek meg a helyszínrajzon, azt a működés belső rendje határozza meg, a funkcionális egységek külön tömegbe helyezése, a védett udvar, és az eltérő tájhasználati területekre kifutó nyílások, a táj besurranása az udvarba.

A tömegformálás egyértelmű és természetes, mintha mindig ott lett volna az együttes. A hosszan elnyúló puha tömegek, mint a nádasban pihenő lények az időtlenséget sugározzák. A deszkázott oromfalak érdekesen és egyedien ellen pontozzák a homogén csűr-kubusokat. A választott építési technológia, a faváz és a törekes hőszigetelő vályogfal, valamint a földig lefutó nádfedés a hely szellemét sűrítik a házakba, és jelentik a harmóniát a tájjal, az ökológiával, az élettel.

A belsőben a „földhözragadt” tapasztott felület a természet befordítását jelenti, az anyaföld kisugárzása, illata, lélegzése adhatja az enteriőr anyaméh-természetességét.

Salamin Ferenc

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

 

Építész diplomadíj: Bodó Sára Borbála - Biológiai kutató- és edukációs központ - Lipót Szigetközi Tájvédelmi körzet

BME Építészmérnöki Kar Exploratív Építészeti Tanszék

Konzulens: Fábián Gábor DLA

Értékelés

Bodó Sára munkája – amely egy hajszállal maradt le a fődíjról – finoman előkészített, átgondolt, precízen kidolgozott és főként; érzékeny terv.

A környezet a tervező szeretett szülőföldje - ez a személyesség sugárzik a dokumentáció egészéből és részleteiből egyaránt. A terv alapgondolata; látomásszerű, lebegő ösvény a faluból a nádasba, - a gyerekkor emlékeiből a felnőttkor építészetébe. A karakteres építmény nemcsak végig gondolt funkciósor, de egyben „híd” a kék és a zöld-, a szárazföld és a víz-, az ég és a föld között, - végpontjában büszke függőleges „felkiáltójellé” (kilátó) emelve a rejtőzködés tereit. A lebegő építmény transzparens terek sora, ahol a „kint és a bent” fogalma megszűnik, illetve át értelmeződik. Az anyaghasználat (kötegelt nád burkolat) és a minimalista formálás a természeti táj részévé nemesíti a geometrikus kompozíciót. Az árnyékolt tereket körbe ölelő oszlopsor pedig még valami ősi üzenetet is hordoz - az időtlen görög peripteroszok - és az egyszerű magyar verandák világát is eszünkbe juttathatja…

A terv egyedi látásmódja- és építészeti értékei miatt – a Zsűri egyhangú döntése alapján - rangsorolás nélküli Diplomadíjban részesült.

Gratulálunk!

Vadász Bence

Díjazás: 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

 

Építész Fődíjas és a Graphisoft Magyarország szponzorálásával ArchiCad 26. program nyertese

Vörös-Grigoriu Eszter – Erős vár - Korai Fejlesztőközpont Autista Gyermekek részére Bp. VIII. ker. Vajda Péter utcai evangélikus templom telkén

BME Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék

Konzulens: Szabó Levente DLA

Laudáció

A józsefvárosi Vajda Péter utca sarkán áll egy magányos templomtorony – egy bauxitbeton mementó. A valaha tornateremből átépített templomot már elbontották, és mint tudjuk a bauxitbeton egyetlen ellensége víz, így ez a torony sem áll már sokáig, hiába „technológiai műemlék”.

Vörös-Grigoriu Eszter kiváló érzékkel telepíti az új épületet - független zárt átriumos egységként – hátra húzva, hogy ez a torony hangsúlyos campanilévé válhasson. Az új kompozíció szebb és izgalmasabb, mint az eredeti volt. A terv másik nagy erénye a jó érzékű grafikai előadásmód: az egyszerű, lényegre törő egyvonalas koncepcióábrák, a színes kollázsszerű rajzok, és a szép a lényeget jól kiemelő és értelmező makett erős esztétikai készségekről, és lényeglátásról tanúskodnak. Az autizmus témakörét feldolgozó tanulmányok és az ebből következő építészeti téralakítás lényegi megértésről tanúskodik. Az innovatív és artisztikus építészeti irányokba való fejlődés lehetősége adott, hogy a nagyon jó alapokon létrejött diplomaterv nyomán magasszintű alkotás jöhessen létre.

Mindezen kiemelkedő értékek alapján a diplomatervet a Zsűri Fődíjban részesítette.

Kedves Vörös-Grigoriu Eszter - Gratulálunk!

Nagy Csaba

Díjazás: ArchiCad 26 magyar 1 éves licence + 100.000 Ft + szakmai könyvjutalom

Minden díjazottnak gratulálunk és további sok sikert kívánunk!

Nyertes tervek megnézhetőek lesznek: a MÉK honalapon: Diplomadíj 2022 eredménye

Diplomadíj ünnepségen készült fotók: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM5VhCp0%2DSAF3W0&id=77CED7BE72A7CB95%21145585&cid=77CED7BE72A7CB95
fotók: Gáti Oszkár Dániel


Díjátadó videó