Aktuális
MTA-MAB 2 napos rendezvény Miskolcon  2023.11.29. és 30.

MTA-MAB 2 napos rendezvény Miskolcon 2023.11.29. és 30.

MEGHÍVÓ
A Z M T A - M A B É P Í T E T T K Ö R N Y E Z E T I S Z A K B I Z O T T S Á G É S
A Z M M A M I S K O L C I R E G I O N Á L I S M U N K A C S O P O R T
T I S Z T E L E T T E L M E G H Í V J A Ö N T
2 0 2 3 . É V I T U D O M Á N Y Ü N N E P I K Ö Z Ö S P R O G R A M J Á R A
2 0 2 3 . N O V E M B E R 2 9 - 3 0 . , M A B S Z É K H Á Z : M I S K O L C , E R Z S É B E T T É R 3 .
L O K A L I T Á S É S G L O B A L I T Á S A M Ű V É S Z E T B E N É S A Z É P Í T É S Z E T B E N
- A H E L Y I S Z E L L E M I M Ű H E L Y E K É S K Ö Z Ö S S É G E K S Z E R E P E

PROGRAM – NOV. 29.:
LOKÁLIS SZELLEMI MŰHELYEK (moderátor: Molnár Katalin)
9:30 Megnyitó: Mint házigazda köszöntőt mond Prof. Dr. Kocsis Károly MTA rendes tag, a MAB elnöke.
A konferenciát az MMA Miskolci Munkacsoport nevében Bodonyi Csaba DLA MMA rendes tag, regionális
elnök, az MTA-MAB Épített Környezeti Szakbizottság nevében Rudolf Mihály DLA MMA rendes tag,
szakbizottsági elnök nyitja meg.
10:00 Sulyok Miklós Németh Lajos-díjas művészettörténész, akadémikus: Globális és regionális törekvések a
képzőművészetben és az építészetben.
10:30 Zelnik József etnográfus, író, akadémikus: A folklór felemelkedése a késő-modernkor végén
11:00 Dr. Vukoszávlyev Zorán PhD építész, egyetemi docens: Lokalitás és globalitás a hazai és európai
műemlékvédelemben
11:30 Selmeczi György Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, akadémikus (SZIMA): Miskolci Új Zenei Műhely –
játék és szenvedély az európai gondolatok mentén
12:00 Dr. Hajdú Ildikó PhD történész: Művészek együttműködése a XX. század első felében – a Miskolci Grafikai
Műhely és előzményei
12:30 Bodonyi Csaba DLA Széchenyi- és Ybl-díjas építész, akadémikus: A Miskolci Építész Műhely története
13:00 Szendvicsebéd és kávé
(moderátor: Rudolf Mihály)
13:30 Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színművésznő, akadémikus: Reményik Sándor: Mi marad meg....,
Ancsel Éva: Bekezdések az emberről – részlet, Dsida Jenő: Tekintet nélkül, népdalok
14:00 Dely György Ybl-díjas építész: Egri Építész Kör története
14:30 Szabó Ottó festőművész, szobrász: A kassai Rovás Művészeti Akadémia története
15:00 Golda János Ybl-díjas építész, akadémikus: A Miskolci Kollektív Ház, mint közösségi életforma-kísérlet
15:30 Vári Fábián László Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító és néprajzkutató, akadémikus: Az
anyanyelv három ajtaja – esszé. Illyés Gyula: Koszorú
16:00 Dr. Káel Norbert zeneszerző és zongoraművész (nakt): Rapszódia
17:30 – 19:00 „Bodonyi 80” - kamara-kiállítás megtekintése a Kós-házban (fakultatív program)
 

PROGRAM – NOV. 30.:
A HELYI KISKÖZÖSSÉGEK SZEREPE (moderátor: Bodonyi Csaba)
9:30 Szilágyi Szabolcs építész: Kaláka, a közösségi építés – Fürdőépítő kaláka Székelyföldön
10:00 Nt. Szabó Sándor lelkipásztor: Miskolc, református gyermek- és ifjúsági missziós központ 20 éve
10:30 Balogh Attila, Darázs Richárd, Kapusi Krisztián közösségi vezetők: Miskolci átjárók - kultúra, közösség,
helyi identitás
11:00 Sélley Andrea közösségfejlesztő: Helyi kisközösségek szerepe a lokalitásban és a globális térben.
11:30 Jakab Zsolt kisközösségi vezető: Egy új lakótelepi közösség létrejötte és működési hatása a Miskolc-Kilián-
Észak lakótelepen
12:00 Salamin Ferenc Ybl- és Kós Károly-díjas építész, akadémikus: Tokaj – A borvidék építészete –
könyvbemutató
12:30 Szendvicsebéd és kávé
LOKALITÁS ÉS/VAGY EGYETEMESSÉG (moderátor: Molnár Katalin)
13:00 Flach Antal csembalóművész, dr. Soós Gábor DLA hegedűművész, egyetemi docens: Fejezetek egy
miskolci patrióta-kozmopolita, a 125 éve elhunyt Reményi Ede életéből
13:30 Dr. Bereczki Zoltán PhD építész, műemléki szakértő (MAB-ÉKSzb): Helyi és európai értékek a gótikus
építészetben
14:00 Gulyás Gábor filozófus, esztéta: Műveljük kertjeinket! - Bukta Imre Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas
képzőművész, akadémikus idén megjelent könyvének bemutatója
14:30 Dr. Lovra Éva PhD településmérnök, műemléki szakértő (MAB-ÉKSzb): Globális trendek - lokális értékek:
Miskolc építészete az 1930-as években
15:00 Dr. Anthony Gall PhD Ybl-díjas építész: Kós Károly 140 – lokális és regionális értékek egyetemessé válása
15:30 Rudolf Mihály DLA Ybl- és Kós Károly-díjas építész: Szent Erzsébet helyi és világra szóló jelentősége – a
sárospataki bazilika minor és a Szent Erzsébet ház rekonstrukciója
16:00 "Húzzad édes muzsikásom" - Közreműködnek, a Táncházzenei Átörökítés Miskolcon pályázati projekt
népzenész növendékei és tanárai, valamint Rudolfné Matiscsák Eszter és Rudolf Vince néptáncosok
16:30 Zárszó

A rendezvény szervezője és lebonyolítója:
az „Égerszög-Művésztelep” Közhasznú Alapítvány és a „Magyar a Magyarért” Alapítvány (Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat)

A programot összeállította, és a forrást biztosította:
a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Munkacsoportja, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága
Épített Környezeti Szakbizottsága.