Aktuális
Szakmai programok hozzájárulási alapjának szabályozása - 2024

Szakmai programok hozzájárulási alapjának szabályozása - 2024

1. A MÉK a költségvetésében a tagság részéről jelentkező, az építész kamarához tartozó szakterületeket (építészet, műemlékvédelem, belsőépítészet, táj- és kertépítészet, településtervezés, területrendezés, tűzvédelem) népszerűsítő, a szakmagyakorlást segítő, a szakmagyakorlók munkáját bemutató, dokumentáló, az építészek összetartozását erősítő szakmai feladatok megvalósítására egy hozzájárulási alapot hoz létre.

2. A felhasználási területnek, szakmai feladatnak az építész kamarát érintőnek – nem árusításra szánt könyvkiadás ill. tanulmány készítés, rendezvény, kiállítás szervezés, szakmai díj stb. – kell lennie, amely szélesebb körű (regionális, országos) érdeklődésre tarthat számot. Kamarai szervezet vagy gazdasági társaság működtetésére ez a szakmai munkát biztosító keret nem használható fel, működési költségek, bérek nem fedezhetőek belőle. A MÉK Elnöksége úgy döntött, hogy ezentúl nem támogat tanulmányi utakat, kirándulásokat és catering költségeket.
Az elnökség minden esetben mérlegeli, hogy a szakmai program minél tágabban és átfogóbban szólítsa meg a tagságot és figyelembe veszi a területi kamara létszámát és az azzal összefüggő költségvetési lehetőségeit.

3. A hozzájárulási alap kizárólag pályázat útján igényelhető. A hozzájárulásra pályázók köre:

a) területi építész kamarai tagok (aktív kamarai tagsággal kell rendelkeznie a benyújtástól egészen az elszámolás lezárásáig),
b) területi építész kamarák.

4. A hozzájárulási alap összege minden évben a MÉK költségvetésében kerül meghatározásra, melyet két fordulóban lehet megpályázni:

Az első forduló beadási határideje: 2024. március 8., 10.00 (péntek)
A második forduló beadási határideje: 2024. szeptember 6., 10.00 (péntek)

5. A pályázati határidőket követő 30 napon belül a MÉK elnöksége dönt a beérkezett pályázatokról. Ettől eltérő időpontban pályázat elbírálására csak rendkívüli, kivételes esetben kerülhet sor.

6. A pályázatokat legkésőbb 2024. december 1-ig kell megvalósítani és az elszámolást is eddig kell benyújtani.

7. A pályázónak meg kell nevezni a szakmai felhasználási területet, részletesen be kell mutatnia az eseményt, díjat, rendezvényt, kiadványt stb., amire az összeg felhasználásra kerül, valamint indokolnia kell, hogy miért szolgálja az építészet, az épített környezet érdekét, továbbá miért gondolja, hogy az szélesebb körben fogja akár a szakma, akár a társadalom érdeklődését kiváltani. Részletes bemutatás nélkül a pályázat elutasítható.

8. A pályázónak pontos költségvetést kell benyújtania, abban megnevezve az igényelt összeg mértékét, az általa vállalt önrész mértékét, valamint az esetleges egyéb támogatások összegét.

A MÉK hozzájárulásból maximum a teljes költség 50 %-a fedezhető, a pályázónak a benyújtáskor nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a teljes összeggel rendelkezik. Csak olyan pályázhat, aki a feladat megvalósításban részt vesz. A MÉK kizárólag a pályázóval köt szerződést a pályázati adatlapon megjelölt adatokkal.
A területi építész kamarák esetében a hozzájárulás mértéke elérheti a 80%-ot, kizárólag abban az esetben, ha a szakmai rendezvény, kiadvány a részvevők, kamarai tagok számára ingyenes. Ezen kedvezmény részletes indoklását a teljes költségvetésnek kell tartalmaznia, amelyben rögzítésre kerül a teljes ingyenesség is és feltüntetésre kerül más szervezet, személy általi támogatás ténye, mértéke, ill. a szponzoráció ténye, mértéke. Részletes, pontos költségvetés nélkül a pályázat elutasítható.

9. A pályázat utólagos finanszírozású. A pályázat pozitív elbírálása esetén a MÉK minden esetben megbízási szerződést köt a feladat ellátására a pályázóval, az elnyert összeget a MÉK kizárólag számla ellenében téríti meg. A pályázónak a szakmai program teljesítését követően be kell nyújtania a végleges elszámolást és egy szakmai beszámolót. A szakmai program megvalósítása során minden esetben fel kell tűntetni, hogy az a MÉK támogatásával valósult meg (MÉK logó feltüntetése a rendezvényen, plakátokon, kiadványokon). Amennyiben a pályázat megvalósítása során merül fel módosítási igény, úgy a pályázóval a már megkötött szerződés módosítható, a teljesítési határidő – 2024. december 1. - változatlanul hagyása mellett. Ennek során a támogatás mértéke nem lehet magasabb a megítéltnél, viszont a változtatások alapján a megítélt összeg csökkenthető.
Amennyiben a benyújtott beszámoló alapján a pályázat nem a szerződés, ill. a pályázatban benyújtott program szerint valósult meg, úgy a MÉK jogosult a megítélt összegtől kevesebb, az elvégzett feladattal arányos mértékben csökkentett díj kifizetésére (ennek alapja a benyújtott költségvetési terv), vagy a kifizetést megtagadni.

10. A beérkezett pályázatokról minden esetben a MÉK elnöksége dönt, melynek során:

a) a döntéshez további adatokat, információkat is kérhet a pályázótól,
b) a pályázó által kért összegtől eltérő összeget is megállapíthat,
c) a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes hozzájárulási keretet.

11. A költségvetésben szereplő kereten felül több összeg felhasználásáról a MÉK elnöksége nem dönthet.

12. A pályázati értékelés főbb szempontjai:

a) A szakmai rendezvény, esemény, díj, kiadvány stb., – amire a pályázó az összeget felhasználni kívánja – szakmaisága, színvonala, széleskörűsége, hasznossága stb.
b) Nem ellentétes-e a kamara alapelveivel, mennyiben szolgálja a kamara és a szakmagyakorlók érdekeit.
c) Politikai tartalmú vagy politikai pártok érdekeit szolgáló eseményt a kamara nem támogat.
d) Az igényelt összeg mértéke, valamint aránya a teljes költségvetésben területi kamara esetében.

13. A pályázathoz kötelezően benyújtandó anyagok, amelyek hiányában a pályázat érdemi vizsgálat nélkül is elutasítható:

a) pályázati adatlap,
b) szakmai program részletes leírása,
c) a szakmai programra vonatkozó részletes költségvetés, időbeli ütemezés.

14. A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be: a 13. pontban felsorolt anyagokat aláírva, .pdf formátumban és szerkeszthető módon is a mek@mek.hu címre kell megküldeni. A tárgyban a „hozzáárulási alap – pályázó neve” megjegyzést kérjük tűntesse fel!

15. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, a MÉK Elnökség döntését a pályázatról közzé tegye, továbbá a szakmai programot a MÉK internetes felületein, hivatalos lapjaiban ismertesse, a pályázati anyagból és a beszámolóból közzé tegyen.

16. A nyertes pályázatokról a döntést követően MÉK a honlapján is tájékoztatást ad.

Budapest, 2024. február 2.

MÉK Elnökség

Letölthető dokumentumok: