Aktuális
Tájékoztatás a 2021. év végi jogszabály módosításokkal kapcsolatban

Tájékoztatás a 2021. év végi jogszabály módosításokkal kapcsolatban

Jelen tájékoztató – amely a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara anyaga alapján került összeállításra – a szakmát érintő 2021. év végi főbb jogszabályi módosítások közül emel ki néhány fő témát.

1. ÉTDR használatával kapcsolatos változások

1.1. 2022. január 1-től a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos örökségvédelmi hatósági eljárásokat a hatóság az ÉTDR-ben folytatja le, az építésügyi hatósági eljárásokkal azonos formában és módon.

Az ÉTDR felületén választható főbb örökségvédelmi eljárástípusok:

  • Bejelentésköteles régészeti tevékenység tudomásulvételi eljárása
  • Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárása
  • Hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás
  • Örökségvédelmi bejelentés
  • Örökségvédelmi engedély módosítása vagy az engedély hatályának hosszabbítása iránti eljárás
  • Örökségvédelmi engedélyezési eljárás
  • Örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvételi eljárás
  • Örökségvédelmi hatósági szolgáltatás
  • Régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárás

Az egyéb elektronikus úton, vagy papír alapon – postai úton – benyújtott kérelmeket az örökségvédelmi hatóság visszautasítja.
Az ingatlan örökségvédelmi érintettsége a kérelem benyújtása során a https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ linken ellenőrizhető.

1.2. Az ÉTDR-ben az engedély kérelem, egyszerű bejelentés benyújtása során szükséges megadni az „NMTK tervazonosító”-t, amennyiben az épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus (NMTK) alapján készültek.
Ezt az adatot a hatóságnak az ÉTDR általános tájékoztatási felületén meg kell jeleníteni.

2. Építésügyi jogszabálymódosításokkal kapcsolatos változások (2022.01.11-től)

2.1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. melléklete kiegészül az építmény térfogatának fogalom-meghatározásával, továbbá néhány pont is módosult:
34a. Építmény térfogata: az építmény külső határoló szerkezeteinek (így különösen falak, pillérek, tetők) külső felületi síkjai által körbefogott térfogat.
Az OTÉK térfogat számítására vonatkozó új fogalommeghatározásával összhangban változik az Építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006 (XII. 5) Korm. rendelet!

Az OTÉK 1. mellékletének egyes fogalom-meghatározásai módosultak:
3. Aula: fedett belső udvar. vagy átrium.
8. Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény belső térfogatát nem növelő építési tevékenység.
49. Helyreállítás: újjáépítés, építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá tétele érdekében végzett felújítási tevékenység az építmény, építményrész eredeti építészeti kialakításának lehetséges megtartása mellett.

2.2. A 312-es Kr. 1. mellékletének (Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek) 8. pontja módosult a térfogat fogalmának meghatározása miatt, valamint a lista kiegészült egy új 1a. ponttal:

1a.  Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.

A 2022. január 11-től hatályos építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek jogszabály szerinti listáját innen tölthetik le

3. Fennmaradási engedélyezési eljárásban az eljárás szünetelése 2021. december 22-től nem kérhető.

4. Szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. táblázatának módosításával az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a tűzvédelmi hatóság bevonásának és közreműködésének feltételei 2022. január 11-től változtak.

Az egyes esetkörökben meghatározott hasznos alapterületi minimumok kétszeresére nőnek, továbbá a bevonás feltételeként a lakás és üdülőegységek minimális száma is meghatározásra került, ezáltal kevesebb engedélyezési eljárásba kell bevonni a tűzvédelmi hatóságot.

Felhívjuk a figyelmet, annak ellenére, hogy az érintett-módosított esetekben tűzvédelmi hatóság nem vesz részt az eljárásban, a tervdokumentációnak továbbra is tartalmaznia kell a tűzvédelmi tervfejezetet.

  Közigazgatási hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele Első fokon eljáró szakhatóság Állásfoglalás beszerzésének határideje
16. A 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben kijelölt építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építési, összevont, használatbavételi, fennmaradási, az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési eljárás. Az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása. A következő esetekben:
1. közepes kockázat (KK), magas kockázat (MK) mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén;
2. alacsony kockázat (AK) mértékadó kockázati osztályba tartozó
a) 6-nál több lakást vagy üdülőegységet tartalmazó lakó- és üdülőépület,
b) nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
c) az összes építményszint nettó alapterülete 1000 m2-t meghaladó épület esetén;
3. nagyon alacsony kockázat (NAK) mértékadó kockázati osztályba tartozó olyan épület esetén a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
a) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 100 m2, vagy
b) az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 2000 m2;

4. a több mint 100 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - állvány jellegű építmény esetén.
1. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve
a) a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház,
a Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig
ba) magas építmények,
bb) a 20 000 m2 összesítettszint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,
bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények,
ha az elhelyezés 14,00 méter felett történik.
2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
 3. A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében lévő ingó és ingatlan vagyontárgyak tekintetében a honvédelemért felelős miniszter.
4. Az 1-3. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.
 történik.
2. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási hatósági
ügyekben (a továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy), ha kormányrendelet másként nem rendelkezik, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve.
3. Az 1. és 2. pontban említetteken kívül minden egyéb esetben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve.
21 nap

5. A 2021. decemberétől megváltozott legfontosabb jogszabályok listája
(a hatályos jogszabályok listája a MÉK honlapján innen érhetők el: https://mek.hu/?menu=jogszabalyok):

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
Hatályos: 2021.12.22.-2022.02.28.
https://njt.hu/jogszabaly/2018-139-00-00
Hatályos: 2022.03.01.-
https://njt.hu/jogszabaly/2018-139-00-00.8

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Hatályos: 2022.01.01. -2022.12.31.
https://www.njt.hu/jogszabaly/2016-150-00-00

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
Hatályos: 2021.12.22.-
https://njt.hu/jogszabaly/2016-74-00-00

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Hatályos: 2021.12.01.-
https://njt.hu/jogszabaly/2015-143-00-00

2011. évi LXXVII. törvény a világörökségről
Hatályos: 2021.12.22 –
https://njt.hu/jogszabaly/2011-77-00-00

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
Hatályos: 2022.01.01. –
https://njt.hu/jogszabaly/2006-53-00-00

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény
Hatályos: 2021.12.22. –
https://njt.hu/jogszabaly/2001-100-00-00

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
Hatályos: 2022.01.01. – 2022.03.31.
https://njt.hu/jogszabaly/2001-64-00-00
Hatályos: 2022.04.01. – 2022.12.31.
https://njt.hu/jogszabaly/2001-64-00-00.63

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
Hatályos: 2022.01.01. –2022.12.31.
https://njt.hu/jogszabaly/1997-141-00-00

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Hatályos: 2022.01.01. –2022.12.31.
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
Hatályos: 2021.12.22. –
https://njt.hu/jogszabaly/1996-21-00-00

703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér  (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
Hatályos: 2022.01.02 –
https://njt.hu/jogszabaly/2021-703-20-22

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Hatályos: 2021.12.29. –
https://njt.hu/jogszabaly/2006-343-20-22

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
Hatályos: 2022.01.01 –
https://njt.hu/jogszabaly/2015-322-20-22

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
Hatályos: 2021.01.01 –
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=155638.418080

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
Hatályos: 2022.01.01.-2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2012-312-20-22
Hatályos: 2022.01.11. –
https://njt.hu/jogszabaly/2012-312-20-22.55

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Hatályos: 2021.07.16.-2022.03.31.
https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22
Hatályos: 2021.04.01.-
https://njt.hu/jogszabaly/2013-266-20-22.26

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
Hatályos: 2021.07.16.–2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
Hatályos: 2021.01.11.–2024.12.31.
https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22.55

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
Hatályos: 2021.01.01 –2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2006-245-20-22
Hatályos: 2022.01.11. –
https://njt.hu/jogszabaly/2006-245-20-22.22

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
Hatályos: 2022.01.01 –
https://njt.hu/jogszabaly/2009-218-20-22

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezői tevékenységről
Hatályos: 2022.01.01 –2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2009-191-20-22
Hatályos: 2022.01.11. –
https://njt.hu/jogszabaly/2009-191-20-22.41

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
Hatályos: 2021.03.11 -2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2016-155-20-22
Hatályos: 2022.01.11 –
https://njt.hu/jogszabaly/2016-155-20-22.11

138/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól
Hatályos: 2022.01.01 –
https://njt.hu/jogszabaly/2014-138-20-22

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
Hatályos: 2022.01.01 –
https://njt.hu/jogszabaly/2018-68-20-22

31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
Hatályos: 2022.01.01. –
https://njt.hu/jogszabaly/2007-31-20-22

19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
Hatályos: 2022.01.01 –2022.06.30.
https://njt.hu/jogszabaly/2018-19-20-22

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
Hatályos: 2022.01.01 –
https://njt.hu/jogszabaly/2006-7-20-6F

Otthonteremtési Programmal összefüggő egyes kormányrendeletek:
341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról
Hatályos: 2021.04.21.–2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2011-341-20-22
Hatályos: 2022.01.11.-
https://njt.hu/jogszabaly/2011-341-20-22.26

134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról
Hatályos: 2021.01.01.–2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2009-134-20-22
Hatályos: 2022.01.11.-
https://njt.hu/jogszabaly/2009-134-20-22.23

17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
Hatályos: 2022.01.01.–2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2016-17-20-22
Hatályos: 2022.01.11.–
https://njt.hu/jogszabaly/2016-17-20-22.24

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
Hatályos: 2022.01.01.–2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2016-16-20-22
Hatályos: 2022.01.11.–
https://njt.hu/jogszabaly/2016-16-20-22.22

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról
Hatályos: 2022.01.01.– 2022.01.10.
https://njt.hu/jogszabaly/2001-12-20-22
Hatályos: 2022.01.11.–
https://njt.hu/jogszabaly/2001-12-20-22.77