Aktuális
Tájékoztatás a 2021. évi küldöttgyűlések időpontjáról

Tájékoztatás a 2021. évi küldöttgyűlések időpontjáról

A MÉK Elnöksége a 2021. májusára meghirdetett Küldöttgyűlés időpontját 2021. június 25-ére tette át (2021.03.26.)
Az új időpontra vonatkozó határidőket itt találják: LINK

A Magyar Építész Kamara Elnöksége 2021. február 5-i ülésén a jelenlenlegi korlátozó intézkedések és előírások figyelembevételével döntött az idei két küldöttgyűlés időpontjáról:

2021. május 28., péntek – küldöttgyűlés

2021. szeptember 9., csütörtök – tisztújító küldöttgyűlés

Reméljük, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi majd mindkét időpont megrendezését. Amennyiben a hatályos előírások alapján a májusi időpontban rendezvényt nem lehet tartani, úgy a két küldöttgyűlés összevonása is megfontolásra kerülhet.

A májusi küldöttgyűlésre vonatkozó határidők:

 

ESEMÉNY

HATÁRIDŐ

ALAPSZABÁLY ELŐÍRÁSA

1.

közzététel 1.
küldöttgyűlés időpontja
(figyelemfelhívás a véleményezési határidőkre)

2021. április 13., kedd

3.3.5  b.) A küldöttgyűlések időpontját – a jelen alapszabályban foglalt feltételek figyelembevételével – az elnökség határozza meg, majd azt megelőzően legalább 45 nappal a kamara honlapján közzéteszi, és elektronikus úton tájékoztatja a területi kamarákat.

2.

TET
(javaslatok, vélemények)

az időpont egyeztetés alatt online vagy személyes

3.9. i.) A testület feladatkörébe tartozik különösen a MÉK alapszabálya, országos szabályzatai, segédletei valamint ezek módosítása tervezeteinek, a költségvetési terv, az éves tagdíj, az éves névjegyzéki nyilvántartási díj és a MÉK díjrészesedés mértékének előzetes véleményezése.

3.

javaslatok megküldése a napirendhez

2021. április 28., szerda

3.3.5. c.) A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.

4.

módosító javaslatok megtétele

2022. április 28., szerda

3.3.13. a.) A módosító javaslat a hatályos szövegtől való eltérést tartalmazó írásbeli beadvány. Módosító javaslatot írásban a küldöttgyűlést megelőző 30. napig lehet tenni. (…)

5.

közzététel 2.
indítványok közzététele

2021. április 30., péntek

3.3.13 a.) (…) A módosító javaslatokat, új szabályzat tervezetét, a költségvetési tervet és az egyéb határozati javaslatot a küldöttgyűlést megelőző 28. napig a honlapon közzé kell tenni.

6.

csatlakozó módosító javaslatok a közzétett indítványokra
(MÉK elnökség, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége,  küldöttek a területi kamara elnökségén vagy tagozati vezetőségén keresztül)

2021. május 8., szombat

3.3.13 b) A csatlakozó módosító javaslat a küldöttgyűlésre előterjesztett új szabályzat tervezet, módosító javaslat, költségvetési terv, vagy egyéb határozati javaslat szövegének konkrétan megjelölt részére vonatkozó – attól való eltérési szándékot kifejező, indokolt – írásbeli beadvány. Csatlakozó módosító javaslatot a küldöttgyűlés időpontját megelőző 20. nappal bezárólag lehet benyújtani.
(3.3.13. c.) Csatlakozó módosító javaslatot a MÉK elnöksége, szakmai tagozat, területi kamara elnöksége, továbbá küldött – az őt nyilvántartó területi kamara elnökségén, vagy tagozat vezetőségén keresztül a jelen alapszabályban meghatározott feltételek mellett – tehet.)

7.

postázás küldöttek, területi kamarák részére

2021. május 13., csütörtök

3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)

8.

közzététel 3.
meghívóhoz nem csatolt mellékletek

2021. május 13., csütörtök

3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) A küldöttgyűlési meghívót, a napirendi javaslatot és a határozatok tervezeteit a küldöttek részére legalább 15 nappal a küldöttgyűlés előtt meg kell küldeni, ezzel egyidejűleg a meghívóhoz nem csatolt mellékleteket a MÉK honlapján közzé kell tenni, továbbá a teljes küldöttgyűlési anyagot 1 példányban papír alapon a területi kamaráknak meg kell küldeni. (...)

9.

papír alapú anyag kérése
(a küldött írásban kérheti a MÉK titkárságán)

2021. május 18., kedd

3.3.5  A küldöttgyűlés összehívásának általános szabályai
d.) (...) Azon küldöttek, akik a küldöttgyűlést megelőző 10. napig írásban jelzik, hogy papíralapon kérik a küldöttgyűlés teljes anyagát, részükre a MÉK Titkársága soron kívül megküldi. A küldöttgyűlés meghívóján ezen tájékoztatást fel kell tüntetni.

10.

napirend bővítése

(egyszerű többségi szavazás; levezető elnök ismerteti)

2021. május 26., szerda

3.3.10. b.) A napirend bővítésére - az ülést megelőző 36 óráig - a MÉK titkárságára benyújtott indokolt írásbeli előterjesztéssel a 3.3.5. c.) pontban felsoroltak, a küldöttek és a MÉK elnöke tehetnek javaslatot.

 

 

 

11.

rendkívüli módosító vagy határozati javaslat

(helyszíni kiosztás /  2/3-os szavazással tárgyalható, hozható róla határozat; rendkívüli, sürgősségi eljárás)

2021. május 26., szerda

3.3.13. g.) Amennyiben a küldöttgyűlés előtt 36 órával beérkezett rendkívüli módosító vagy határozati javaslattal kapcsolatban jelen bekezdés a.) - e.) pontjában foglalt feltételek nem teljesülnek, úgy az indítvány a küldöttgyűlésen csak a MÉK elnökség vagy MÉK Felügyelő bizottság vagy MÉK elnök előterjesztésében, a 3.3.12.c) pontja szerinti szavazással kerülhet megtárgyalásra, határozathozatalra. Ezen határidő után beérkezett javaslatok – a koherencia zavar megszüntetésére irányuló kivételével – nem kerülnek szavazásra.

 

 

 

12.

Küldöttgyűlés

2021. május 28., péntek

Budapest, Kopaszi-gát

 

Budapest, 2021. február 8.

Kovács Zsófia
MÉK főtitkár