Aktuális
Technológiai Utasítás, Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv

Technológiai Utasítás, Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv

TU - Technológiai Utasítás

MMT - Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv

A Kamarához tervező kollégáktól, a TU és az MMT készítésével kapcsolatban érkezett konkrét kérés nyomán készült jelen szakmai tájékoztató, amely az Építész Közlöny 269. számában is megjelent.

Szerző: Szalay Tihamér, MÉK alelnök

Ma egy jelentősebb szolgáltatói, termelői tevékenység nem történhet minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszer nélkül.

Ez különösen fontos az építőipari kivitelezési tevékenységnél, ami szinte mindig egyedi tevékenység, akár annak eredményét, akár a kivitelezés körülményét tekintjük. Ez azért is fontos, mert az építőipari kivitelezéssel létrehozott termék, az építmény élettartama, értéke és funkciója lényegesen nagyobb és jelentősebb, mint egy átlag terméké.

Az építőipari termék legjellemzőbb sajátossága, hogy a megrendelésekor a termék még nem áll rendelkezésre, nem vizsgálható, az építmény minősége csak akkor értékelhető, mikor az adott kivitelezési munka már elkészült. A hibás teljesítmény ezt követően már csak nagy költséggel, vagy nem teljes értékűen javítható.

Az építőipari kivitelezési tevékenység területén – más iparágakhoz képest – még fontosabb szerepe van a minőségirányításnak, minőségbiztosításnak, hiszen a megvalósítás több, független vállalkozás együttműködésével jön létre, minden lépése pontosan előre nem tervezhető, függ több, előre nem látható körülménytől, például az időjárástól, együttműködő felek megbízhatóságától, amik befolyásolhatják a minőséget, költséget, határidőt.

A 1032/2015. (I.31.) Kormányhatározat 4. pontja meghatározta, hogy szükséges, főleg a közepes és nagyléptékű, közpénzből, illetve európai uniós forrásból megvalósuló építési beruházások minőségének biztosítása érdekében egységes minőségbiztosítási és ellenőrzési szabályok kidolgozása.

A minőségirányítási rendszer eszközei a Technológiai Terv (TU), valamint annak részét képező Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv (MMT). Ezek alkalmazásával javulhat az építési beruházások minősége, ellenőrizhetősége, kevesebb utólagos javítást eredményezve.

A Technológiai Tervet, illetve a Mintavételi és Megfelelőségigazolási Tervet jogszabály nem definiálja, készítését nem teszi kötelezővé, mégis egyre több, főleg közepes és nagyléptékű beruházásoknál már alkalmazzák, gyakran találkozunk vele, ezért fontos, hogy megismerjük.

Elkészült az MMT tartalmi és formai követelményeit tartalmazó Építésügyi Műszaki Irányelv tervezet az ÉMI Nonprofit Kft. irányításával, de még nem hatályos. Az alábbiakban az irányelv egyes részei is ismertetésre kerülnek.

Technológiai Utasítás, TU

A TU az a dokumentum, amelyet az építtető megbízásából a kivitelező készíti, ami összefoglalja a teljes kivitelezésre a műszaki, technológiai, munkavédelmi követelményeket. A kivitelező szervezet az általa, vagy alvállalkozói által végzett munkákra dolgozza ki munkanemenként (pl. bontási munkák, földmunkák, szerkezetépítés, acélszerkezetek, szigetelési munkás tb.), illetve szakáganként (fűtési rendszer, szellőzés, erős és gyengeáram stb.). Technológiai utasítás szükséges a legtöbb építési termék felhasználásához is, melyben a termék szállítója, vagy gyártója által készített technológiai leírásokat a kivitelezőnek a saját adottságaira és az építési körülményekre kell igazítani. Ebben a kivitelező a saját erőforrások, a rendelkezésre álló eszközök, felkészültsége, szaktudása alapján dolgozza ki a (rész)kivitelezési technológiát. A TU-nak a kivitelezés megkezdéséig rendelkezésre kell állnia.

A TU tartalmi elemei általában:

 • munkanem megnevezése;
 • vonatkozó szabványok, műszaki előírások felsorolása;
 • a szakkivitelező bemutatása, rövid leírása;
 • a munkafolyamat és alkalmazott technológia részletes leírása;
 • a felhasználni kívánt építési termékek felsorolása;
 • alkalmazni kívánt gépek, berendezések, eszközök, szerszámok felsorolása, leírása;
 • a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki dokumentációk listája;
 • TU érvényessége, hatálya;
 • emberek, humán erőforrás felsorolása, létszám képzettség szerint;
 • a technológiához tartozó munkavédelem, környezetvédelem és tűzvédelem meghatározása;
 • ellenőrzések és minősítés módja, eszközei;
 • egyedi és speciális követelmények meghatározása.

Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv, MMT

Az MMT az a dokumentum, amelyet az építtető megbízásából a kivitelező készít a műszaki és minőségi követelmények betartása érdekében, tartalmazza az épületszerkezetekre vonatkozó megfelelőségi követelményeket, az elvégzendő vizsgálatokat és azok tervét. Az MMT-nek legkésőbb az adott szerkezet építésének megkezdéséig rendelkezésre kell állnia. Építéshelyi munkavégzés az építtető, vagy képviselője által jóváhagyott TU és MMT nélkül nem kezdhető.

Az MMT célja, hogy olyan részletezettséggel legyen kidolgozva, ami alapján az építés helyszínén – további szabványok, műszaki előírások alkalmazása, számítások elvégzése nélkül – megállapítható legyen a szükséges vizsgálatok és mérések mennyisége, az elkészítendő próbatestek, próbadarabok száma, a vizsgálati eredmények értékelésének módja.

Az MMT készítése fontos és hasznos:

 • az építtető számára, mert pontosan tisztázott, hogy milyen minőséget fog kapni;
 • a kivitelező számára, mert biztos lehet abban, hogy milyen dokumentumokkal igazolhatja a teljesítést;
 • a műszaki ellenőr számára, mert pontosan rögzítésre kerülnek az ellenőrzésének részletei, valamint a kivitelezői teljesítés minőségi meghatározásai.

Az MMT tartalmi elemei általában:

 • szerkezet, anyag, munkanem megnevezése;
 • vonatkozó előírások, szabványok, műszaki irányelvek;
 • előírt értékek, mérettűrés, megengedett eltérés;
 • vizsgálati módszerek;
 • vizsgálati gyakoriság;
 • vizsgálat jellege;
 • vizsgálat végzője.

Meg kell határozni a minőségellenőrzés dokumentálásának a módszerét, módját:

 • e-építési naplóban való bejegyzés;
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv;
 • mérési, vizsgálati jegyzőkönyv;
 • helyszíni szemrevételezés és ehhez kapcsolódó jegyzőkönyv;
 • esetleg szakvélemény.

A fent leírtakból egyértelműen következik, hogy sem a TU, sem az MMT nem lehet a Kivitelezési tervdokumentáció része, hiszen a szükséges adatok a tervkészítéskor még nem állnak rendelkezésére. Sem a TU, sem az MMT elkészítése nem lehet a Kivitelezési tervet készítőinek feladata, még részben sem.

A TU és az MMT elkészítését csak a kivitelező tudja megtenni, hiszen ezek a munkarészek olyan adatokat kell, hogy tartalmazzanak (kivitelezői erőforrások, rendelkezésére álló eszközök, gépek, berendezések, dolgozók létszáma szaktudása, felkészültsége, alvállalkozók köre stb.), amik sem a tervezőnek, sem az építtetőnek nem állnak rendelkezésére.

A Kivitelezési tervdokumentáció műszaki tartalmát a 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet, és a jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatai tartalmazzák. Ezek nem tartalmaznak TU és MMT készítési kötelezettséget.