Aktuális

2013. november 15-i küldöttgyűlés határozatai

22/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése 206 igen, 9 nem szavazattal, és 2 tartózkodással elfogadta azt, hogy a 2. napirendi pontot a napirend előtt tárgyalja.

23/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK küldöttgyűlése a napirendet 219 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

24/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 248 igen, 0 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint a MÉK Alapszabályára vonatkozó módosítási javaslatot
„A MÉK Alapszabályának (továbbiakban: Asz.) 2.3.2 pontja kiegészül az alábbi módon:
2.3.2 A Magyar Építész Kamara országos szabályzatai különösen:
    - Etikai-fegyelmi szabályzat,
    - Továbbképzési szabályzat, valamint
    - Pénzügyi és gazdálkodási szabályzat,
    - Szakmagyakorlási és Továbbképzési szabályzat, amelynek jóváhagyása és módosítása a MÉK küldöttgyűlésének hatásköre.” elfogadta.

25/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 248  igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbiak szerint a MÉK Alapszabályára vonatkozó módosítási javaslatot, a MÉK Asz. 2.4.6. d. alpontja törlésre kerül.
„2.4.6 Az országos kamara további szolgáltatásai körében:
a.) az általa elbírált kötelező szakmai továbbképzések programját, adatait
nyilvántartja,
b.) honlapján keresztül működteti az Országos Továbbképzési Információs Rendszert (OTIR),
c.) az építészeti tevékenységhez kapcsolódó jogosultságok megszerzése érdekében konzultációval és
felkészülési jegyzettel segíti a jogosultsági vizsgára, beszámolóra történő felkészítést,
d.) vezető tervezői címet adományoz,
e.) felállítja és működteti az építészeti tevékenységhez kapcsolódó mediátori szolgálatot,
f.) tervpályázatokkal kapcsolatos szolgáltatásként felkérésre vállalja a terv- és referenciapályázat
szakszerű kiírásának elkészítését, illetve
g.) jogszabály szerint ellenőrzi a tervpályázat kiírását, „” elfogadta.

26/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 249  igen, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett az alábbiak szerint a MÉK Alapszabályára vonatkozó módosítási javaslatot,
 MÉK Asz. 3.7.1 a) pontja új ae) alponttal egészül ki, és az ae) alpont af) – re változik
„3.7.1 Meghatározás
a.) A Magyar Építész Kamara feladatai ellátására munkabizottságokat alakíthat. A kinevezett munkabizottságok a MÉK Elnökségének állandó, vagy ad hoc jelleggel működő munkaszervei.  Az alábbi munkabizottságokat a MÉK állandó jelleggel működteti:
aa.) külügyi munkabizottság,
ab.) jogi munkabizottság,
ac.) oktatási munkabizottság,
ad.) tervpályázati munkabizottság, továbbá
ae.) diplomaazonosító és egyenértékűségi igazolást adó bizottság
af.) amelyek létrehozását jogszabály rendelte el.” elfogadta.

27/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 242 igen, 5 nem szavazat és 5 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályára vonatkozó módosítási javaslatot, a MÉK Asz. 5.1.6 pontja törlésre kerül (vezetői tervezői cím adás szabályozása), elfogadta.

28/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése244 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 5.8.2. c) pontjára vonatkozó módosítási javaslatot
“Kamarai biztos nem lehet az, aki illetékességi területén első-, vagy másodfokú hatóság munkatársa, továbbá a kinevezését megelőző két évben országgyűlési, vagy illetékességi területén önkormányzati képviselő, jegyző, továbbá valamely párt alkalmazottja volt. “ elfogadta.

29/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 248  igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 5.8.2. d) pontja (a kamarai biztos megbízatása összeegyeztethetetlen minden állami, önkormányzati és politikai tisztséggel vagy megbízatással.) törlésére vonatkozó javaslatot elfogadta.

30/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 241 igen, 6 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 5.8.2. f) pontja törlésére (felmentessél szűnik meg a megbízatás, ha a kamarai biztos 3 hónapon túlmenően, megbízásból eredő feladatait nem gyakorolja), vonatkozó javaslatot elfogadta.

31/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 241 igen, 1 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 5.8.4. A Szakmafelügyeleti Bizottság pontjára vonatkozó módosítási javaslatot
“5.8.4. „A Szakmafelügyelet”
a.)    A területi kamarák önállóan, vagy más területi kamarákkal, együttműködés keretében, közös „Szakmafelügyeletet” hozhatnak létre. A közös „Szakmafelügyelet” létrehozása elsősorban területfejlesztési régiónként javasolt. A „Szakmafelügyelet” állandó tagjai a kamarai biztosok, továbbá az érintett területi kamarák elnöksége által delegált egy-egy személy. A „Szakmafelügyelet” a vezetőjét, - tagjai közül - maga választja.
b.)    A „Szakmafelügyelet” a hozzá beérkezett adatok alapján dönt etikai-fegyelmi-,           névjegyzéki-, ill. szakmafelügyeleti eljárás kezdeményezése kérdésében, majd az illetékes területi kamaránál az eljárás megindítását kezdeményezi.
c.)    Működésük részletes szabályait, az érintett területi kamara alapszabályában, illetve az általa megkötött együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
d.)    A „Szakmafelügyelet” feladatait a területi kamara más bizottsága vagy elnöksége is elláthatja.”
elfogadta.

32/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 249 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 3.3.1.pontjára vonatkozó módosítási javaslatot
 „3.3.1 A küldöttgyűlés összetétele
b.) A területi építész kamarák taggyűlései nyilvántartott aktív tagjaik után minden megkezdett 30 fő után 1-1 küldöttet, valamint legalább 3 fő pótküldöttet választanak, a törvényben meghatározott időpontban nyilvántartott taglétszám alapján.
3.3.7 A küldöttek mandátuma, a regisztráció
a.) A területi kamara, valamint a szakmai tagozat elnöke évente az Asz. 3.3.1 b) pontja a tárgyév január 31. napján – a felfüggesztett tagsági jogviszonnyal rendelkezők számával csökkentett – nyilvántartott taglétszám figyelembevételével összeállítja területi taggyűlés, illetve tagozati gyűlés által megválasztott küldöttek közül a területi alapszabály, illetve tagozati ügyrend alapján delegálandó küldöttek névsorát (hiteles küldöttlista), amelyet a küldöttgyűlést megelőzően a Magyar Építész Kamara részére megküld.”
elfogadta.

33/2013. (11.15.) sz. MÉK kgy. határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 106 igen, 52 nem szavazattal, 16 tartózkodás mellett a 2014. évi tagdíjat 48.000 Ft-ban állapítja meg.