Aktuális

A MÉK 2005. március 30-i Küldöttgyűlésén hozott határozatok

1/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Elnökének az Elnökség munkájáról szóló beszámolóját 218 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

 

2/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a 2004. évi MÉK költségvetési beszámolót 220 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

3/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a 2004. évi MÉK Kht költségvetési beszámolót 219 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta.

 

4/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-Fegyelmi Bizottság beszámolóját 220 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

5/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját 220 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

6/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a 2005. évi MÉK költségvetési tervezetet 220 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

7/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a 2005. évi MÉK Kht költségvetési tervezetet 220 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

8/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzat 13.§ (2) bekezdését 217 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbi szöveggel hagyta jóvá:

„A vizsgán a Magyar Építész Kamara által közzétett kérdések alapján kell a vizsgázónak felkészültségéről számot adnia.

A vizsgázó a vizsgán konzultációt senkivel sem folytathat, meg nem engedett segédeszközt nem használhat.”

 

9/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzat 14.§-át 219 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett a következő (4) bekezdéssel egészítette ki:

„A MÉK Titkársága jogszabályban előírtak szerint, a vizsgázókról, a vizsgaeredményekről nyilvántartást vezet, a vizsga lebonyolításáról készült jegyzőkönyvet megőrzi.”

 

10/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzat 15.§ és 16.§-át 216 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett a helyszínen kiosztott rendkívüli módosító javaslat szövegével hagyta jóvá.

 

11/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzat 7§-át 218 igen, 0 nem és 3 tartózkodás mellett az alábbiakkal egészítette ki:

„7.§ (2) d, É1 építész-, BÉ1 belsőépítész, K1 táj- és kertépítész vezető tervező.

(4) Vezető tervezői szakterületen jogosultsági vizsga letétele akkor kötelező, ha kérelmező a kamaránál nyilvántartott tervezői besorolással nem rendelkezik.”

 

12/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzat 9§ (3)-re vonatkozó módosító javaslatot 212 igen, 4 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadta:

„Az általános rész eredményes vizsgája 3 évig érvényesíthető, a Magyar Építész Kamaránál más szakterületre teendő, (…)”

 

13/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzat tervezetét 217 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett a 19§ (1) és (2) bekezdéssel egészítette ki:

„Átmeneti rendelkezések:

19§ (1) A 2005. január 1-je után, de a vizsgabizottság felállása előtt vizsgára kötelezett személyeknek soron kívül vizsgalehetőséget biztosít a MÉK.

19§ (2) A 2004. május 1. és 2004. december 31. között vizsgára kötelezetteknek a MÉK a 12§ (1) és (2) pontban foglalt szabályok szerint biztosít vizsgalehetőséget.”

 

14/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Jogosultsági Vizsgaszabályzatot (a jóváhagyott módosításokkal) 214 igen, 1 nem és 6 tartózkodás mellett elfogadta.

 

15/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése az Etikai-fegyelmi szabályzat módosítását 220 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

16/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 197 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett egyetértett a helyszínen kiosztott sürgősségi javaslat B. 2./ 1. és 2. pontjaiban szereplő stilisztikai, szóhasználati és szerkesztési javaslatok átvezetésével.

 

17/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Tervpályázati Szabályzat tervezetéhez írásban benyújtott módosító indítványokat 0 igen szavazattal egyhangúlag nem kívánta részletes szavazásra bocsátani.

 

18/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a Tervpályázati Szabályzatot 134 igen, 21 nem és 16 tartózkodás mellett elfogadta.

 

19/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 4.5.2. pontjára vonatkozó kiegészítést 169 igen, 0 nem és 5 tartózkodás mellett elfogadta.

„4.5.2. A megfizetés elmulasztásának jogkövetkezményei, a díjak visszafizetése /…/

(2) A tagsági, illetve névjegyzéki eljárás díjai a - (3) bekezdésben foglalt kivétellel - nem téríthetők vissza.

(3) (2) A jogorvoslati eljárásban megfizetett az 4.3-4.4. pontban megjelölt valamennyi díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a felülvizsgált határozat az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárásban hozott jogerős és végrehajtható határozatban kell elrendelni, és a díjat 8 napon belül vissza kell téríteni.”

 

20/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése a Pénzügyi és Gazdálkodási Szabályzat 4.7.1. (3) bekezdésére vonatkozó módosítást 172 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta:

„(3) Az első fokon eljáró bizottság által kiszabott pénzbírság teljes egészében a területi kamara, a másodfokon eljáró bizottság által kiszabott pénzbírság a „tagdíj-részesedési aránynak” megfelelően a területi kamara és a Magyar Építész Kamara bevételét képezi.”

 

Ezzel egy időben az Alapszabály 92§ a) pontja az alábbiak szerint módosul:

„92§ a) Az etikai-fegyelmi ügyben másodfokon kiszabott pénzbírság „tagdíj-részesedési arány” szerinti összege.”

 

21/2005. (III.30.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése az Alapszabály 27§ (2) bekezdését 167 igen, 3 nem és 4 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosította:

„(2) Évente 1 küldöttgyűlést január 5. és május 31. közötti időpontra kell összehívni.”