Aktuális
A MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlésének határozatai

A MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlésének határozatai

1/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK elnökségének 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját 171 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

2/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2016. évi költségvetésről szóló beszámolót 171 igen szavazattalegyhangúlag elfogadja.
 

3/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. 2016. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót 171 igen szavazattalegyhangúlag elfogadja.

 

4/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi Bizottságának 2016. évi beszámolóját 170 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett elfogadja.
 

5/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2016. évi beszámolóját 171 igen szavazattalegyhangúlag elfogadja.

 

6/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2017. évi költségvetésének módosítását 164 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett elfogadja.

 

7/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 166 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett az Alapszabály „3.3.15 a.) pontjának 5. bekezdésében”, az etikai bizottság tagjainak számát 8 főről, 12 főre emeli.

 

8/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 168 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az Alapszabály „5.1.1 pontját”, az alábbi új d.) ponttal egészíti ki:

d.) A Magyar Építész Kamara Elnöksége - amennyiben ezt jogszabály nem zárja ki - határozatával feladatot delegálhat a területi építész kamarák felé, a területi építész kamarák egyetértésével.
 

9/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 171 igen szavazattal egyhangúlag az Alapszabály 5.1.4 d.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

d.) Tagdíjhátralékkal rendelkező, kizárt vagy tagságáról lemondó (kilépett)kamarai tagot bármely területi kamara csak akkor veheti fel ismét tagként, ha a kérelmezőigazolja a tagsági jogviszonya megszűnésekor fennállótagdíjhátraléka maradéktalan megfizetését.

Az Alapszabály módosításai a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lépnek hatályba.
 

10/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

MÉK Küldöttgyűlése 165 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett az Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosítását elfogadja.

 

11/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 171 igen szavazattal egyhangúlaga PGSZ 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.2. pontjához az alábbi kiegészítéseket teszi:

4.2.1. A tagdíjfizetési kötelezettség

(4) A tagságról való lemondás (kilépés) vagy a tagsági viszony díjtartozás miatti megszüntetését követő ismételt tagfelvétel esetén a tag díjhátraléka megfizetésére kötelezett.

4.2.2. Az időarányos tagdíj

(1) A kamarai tagok kizárólag a teljes tagdíjból időarányos tagdíj megfizetésére jogosultak, illetve kötelezettek az alábbi esetekben:

4.2.3. Tagdíjmentesség, kedvezmények, méltányosság

(1b) Tagdíjmentesség illeti meg a tiszteletbeli tagokat. A nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond.

4.3.2. A helyreállítási díj

(1) Azon személyeknek, akiknek tagsági jogviszonya kérelemre felfüggesztésre került, a tagsági jogviszony helyreállítására irányuló tagsági eljárásban helyreállítási díjat kell megfizetniük. A hivatalból történő felfüggesztés helyreállítása esetén, a díj megfizetéséről a területi kamara rendelkezhet.

A PGSZ módosítása a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

12/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 168 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményeiről szóló szabályzatot” elfogadja. A szabályzat a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

13/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 154 igen, 2 nem szavazattal, 15 tartózkodás mellett „Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei és a tervezői művezetés című szabályzat” módosítását elfogadja. A MÉK és a MMK Küldöttgyűlései által elfogadott összeszerkesztett, módosított szabályzat a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

14/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK Küldöttgyűlése 168 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a 2.8. b) alpontot az alábbiakkal egészíti ki:

2.8. pont

a) (SZÉSZ-5) helyett (SZÉS-5) jelölés -aktualizálandó

b) aki igazolja műemléki védelem alatt álló épület vonatkozásában -  tudományos és kutatási alapra épülő tervezési, dokumentálási téren-  végzett tevékenységét.

A módosítás a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

15/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A MÉK küldöttgyűlése 170 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Szakmai továbbképzési szabályzat módosítását elfogadja. A módosítás a MÉK honlapján történő közzétételt követő napon lép hatályba.

 

16/2017. (05.19.) sz. MÉK kgy határozat

A Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése 109 igen szavazattal, 21 nem szavazattal és 20 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy nem dönt az Etikai-fegyelmi Szabályzat 19. § (4) bekezdésének módosítása ügyében.