Aktuális

2012. május 18-i küldöttgyűlés határozatai

1/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Fejes Máriát és Kőnig Tamást kérte fel jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

2/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Makai Istvánt, Báthory Csabát, Horváth Andrást és Bolberitz Henriket megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak.

3/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel dr. Gáts Andreát az ülés levezetésére felkérte.

4/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel az ülés időkeretére az alábbi határozatot hozta: a hozzászólások időkerete 2 perc, melyre 1 percben adható válasz és viszontválasz.

5/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel a kiadott napirendet elfogadta.

6/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A küldöttgyűlés nyílt szavazással meghozott egyhangú döntéssel Markos Anikóval és Kerekes Györggyel kiegészítette a Szavazatszámláló Bizottságot.

7/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Elnökének az Elnökség 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját 139 igen, 1 nem szavazat és 7 tartózkodás mellett elfogadja.

8/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a 2011. évi MÉK költségvetésről szóló beszámolót 129 igen, 0 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadja.

9/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Nonprofit Kft. működéséről és a 2011. évi költségvetéséről szóló beszámolót 83 igen, 15 nem szavazat és 49 tartózkodás mellett elfogadja.

10/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Etikai-fegyelmi bizottság 2011. évi beszámolóját 143 igen, 0 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadja.

11/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK Felügyelő Bizottságának 2011. évi beszámolóját 91 igen, 2 nem szavazat és 54 tartózkodás mellett elfogadja.

12/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 126 igen, 5 nem szavazat és 16 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 3.8.1 pontját „A MÉK szakmai tagozatai” a következő e) bekezdéssel egészíti ki: e.) Tűzvédelmi Tagozat.

13/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 109 igen, 18 nem szavazat és 20 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 3.8.1 pontját „A MÉK szakmai tagozatai” a következő f) bekezdéssel egészíti ki: f.) Energetikai Tagozat.

14/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 111 igen, 16 nem szavazat és 20 tartózkodás mellett a MÉK Alapszabályának 3.3.4 A küldöttgyűlés feladata és hatásköre ag.) pontját az alábbira módosítja: ag.) az éves tevékenység elnöki beszámolójának, valamint az éves költségvetési beszámoló elfogadása.

15/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 141 igen, 0 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett az alábbiak szerint módosítja az Alapszabály 3.3.7. a) pontját:
3.3.7a.) A területi kamara, valamint a szakmai tagozat elnöke évente a tárgyév január 31. napján – a felfüggesztett tagsági jogviszonnyal rendelkezők számával csökkentett – nyilvántartott aktív taglétszám figyelembevételével összeállítja területi taggyűlés, illetve tagozati gyűlés által megválasztott küldöttek közül a területi alapszabály, illetve tagozati ügyrend alapján delegálandó küldöttek névsorát (hiteles küldöttlista), amelyet a küldöttgyűlést megelőzően a Magyar Építész Kamara részére megküld.

16/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 146 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a Pénzügyi Szabályzat egységes szerkezetében az V. fejezet 5.2. (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
 „L [fő] =  a területi kamara 5.1 (3) bekezdés szerint meghatározott aktív taglétszáma.”

17/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 146 igen, 1 nem szavazat mellett a Pénzügyi Szabályzat egységes szerkezetében az V. fejezet 5.1. (2)-(3) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
 „(2) Az egyes területi kamaráktól járó részesedés arányának alapját a területi kamara tárgyév január 31-i aktív taglétszáma határozza meg.
 (3) Aktív taglétszám alatt értjük a területi kamara tagdíjfizetésre kötelezett tagjainak számát azzal, hogy a felfüggesztett tagsági jogviszonnyal rendelkező személyeket, valamint az önkéntes éves szolgáltatási díjat fizetők, továbbá a jelen szabályzat alapján tagdíjkedvezményben részesülők felét e számításánál nem kell figyelembe venni.”

18/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése 145 igen, 2 nem szavazat mellett a MÉK Pénzügyi Szabályzatának módosítását elfogadja.

19/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a MÉK 2012. évi költségvetés-tervezetét és 2012. évi programját 141 igen, 2 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett elfogadja.

20/2012. (05.18.) sz. MÉK kgy határozat
A MÉK Küldöttgyűlése a 2013. évi tagdíjat 88 igen, 27 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett 46.000 Ft-ban állapítja meg