Ügyintézés

Általános tájékoztató a kamarai tagsággal, a jogosultságok megszerzésével és a szakmagyakorlási tevékenység során felmerülő kötelezettségekkel kapcsolatban1. Építész kamarai tagság megszerzése

A tagfelvételi kérelmet írásban a lakcímkártyán szereplő  lakóhelye szerinti területi kamarához kell előterjeszteni. A területi építész kamarák elérhetőségei:
https://mek.hu/mek-teruleti_epitesz_kamarak

Kamarai tag az lehet, aki:

magyar állampolgár (illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy fentiekbe nem eső külföldi állampolgár nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján, ha a viszonosság fennállásáról a kamara nyilatkozik),

nem áll büntetőügyben hozott ítélet alapján foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, illetve a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült,

a szakterületnek megfelelő szakirányú képzést nyújtó egyetemen vagy főiskolán szerzett oklevéllel, vagy azzal egyenértékűnek elismert diplomával rendelkezik, és

nem áll jogszabályban foglalt tiltó rendelkezések (kamarai kizárást követő három év, cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság) hatálya alatt.

Amennyiben valaki a fenti feltételeknek megfelel és nem esik a tiltó rendelkezések hatálya alá annak kamarai felvétele nem tagadható meg.

A kamarába való felvételről a területi kamara elnöksége a törvényi feltételek igazolása után 30 napon belül határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a kérelmező a kézbesítéstől számított 15 napon belül az országos kamarához fellebbezhet. A fellebbezést 30 napon belül el kell bírálni.

A tag joga, hogy tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a taggyűlésen, tisztséget viseljen a kamarában, igénybe vegye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, valamint részt vegyen a szakmai tagozatok tevékenységében.

kamarai tagság önmagában semmilyen szakmagyakorlási tevékenység megkezdésére nem jogosít (ehhez szakmagyakorlási jogosultságot kell szerezni), de egyes jogosultságok esetén (építészeti-műszaki tervezési, településtervezési, tűzvédelmi tervezési, valamint építésügyi műszaki - és településrendezési szakértői) feltétele a szakmagyakorlásnak.

A Kamarai törvény rendelkezése értelmében kamarai tagsághoz kötött tevékenység esetén a tevékenység folytatásának engedélyezésével és a névjegyzékbe vétellel egyidejűleg a szakmagyakorló a kamara tagjává is válik. A kitöltendő nyomtatványokat minden esetben a lakcímkártyán szereplő lakóhely szerint illetékes területi építész kamara biztosítja:

Tagjelölti státusz

A lakóhelye szerint illetékes területi építész kamara kérelemre tagjelöltként veszi fel azt a mérnököt, illetve építészt, aki a szakmagyakorlási jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel még nem rendelkezik, de az egyéb tagfelvételi követelményeknek megfelel. A tagjelölt a területi kamara és a szakmai tagozatok munkájában tanácskozási joggal vehet részt.

Kettős kamarai tagság

A kamarai tag egyidejűleg a lakóhelye szerint illetékes területi mérnöki és területi építész kamara tagja is lehet. Ezt nevezzük kettős kamarai tagságnak. Ebben az esetben a tag -amennyiben a kettős tagságot a kamaráknál jelzi- mindkét kamaránál kedvezményes tagdíjat fizet, amelynek mértéke a kamarai törvény alapján a mindenkori tagdíj 70%-a.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

2. Mit jelent a tiszteletbeli tagság

Nyugdíjas kamarai tag – a területi alapszabályzatban meghatározottak szerint – kérheti tiszteletbeli tagságát. A tiszteletbeli tagság joggal és kötelezettséggel nem jár, a kérelem benyújtásával egyidejűleg a tag minden szakmagyakorlási jogosultságáról lemond, tisztséget sem vállalhat, nem választhat és nem választható.

Vonatkozó főbb jogszabályok:
- MÉK Alapszabálya
- MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata

3. Mit jelent a nyilvántartotti státusz

A jogszabályok alapján a felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, energia tanúsítói jogosultsággal rendelkezők számára a kamarai tagság nem kötelező (kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok). Amennyiben a szakmagyakorló csak ilyen jogosultsággal, vagy esetleg többel is rendelkezik, ugyanúgy nyilvántartásba kerül a területi építész kamarák által vezetett közhiteles nyilvántartásba, azonban un. nyilvántartotti státuszban. A kamarai tagdíj helyett ebben az esetben éves névjegyzéki nyilvántartási díj fizetendő, amely a tagdíj 50%-ának megfelelő összeg.

A tagok választhatnak és választhatóak, tisztséget viselhetnek, a kamara életében aktív részt vállalhatnak. A nyilvántartottakat ez a lehetőség nem illeti meg, ezért javasoljuk, hogy amennyiben a szakmagyakorló a tagság feltételeinek megfelel (Pl.: végzettség) éljen annak lehetőségével. Ezt elősegítve a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata a kizárólag tagsághoz nem között jogosultsággal rendelkező tagok számára 50%-os tagdíjkedvezményt biztosít, így annak mindenkori összege megegyezik a nyilvántartási díj összegével.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata

4. Mit jelent a lakóhely (lakcím) szerinti nyilvántartás

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tagsággal, illetve a szakmagyakorlási jogosultsággal kapcsolatos ügyekben a kérelmező lakcímkártyáján szereplő lakóhelye szerint illetékes területi építész kamara jogosult eljárni, a területi kamarák vezetik a tagság és a szakmagyakorlási jogosultságok közhiteles nyilvántartását is. Lakóhelyként kizárólag a lakcímkártyán szereplő lakóhely címadat vehető figyelembe, a tartózkodási hely nem.

Fentiek miatt minden, a tagsággal és a jogosultságokkal kapcsolatos névjegyzéki ügyben a lakóhely szerint illetékes területi kamarát kell keresni.

Fentiekhez kapcsolódóan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kamarai törvény értelmében a kamarai tag a lakóhelyének megváltozását követő 30 napon belül átjegyzési kérelem benyújtásával köteles kezdeményezni a kamarai átjegyzését. A kérelmet a lakóhelyváltozást megelőzően őt tagként nyilvántartott kamaránál kell benyújtani. Amennyiben a területi kamara titkára eljárásai során észleli, hogy a szakmagyakorló lakóhelye az illetékességi területén kívüli megyére változott, úgy hivatalból intézkedik a szakmagyakorló áthelyezéséről.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (Kamtv.)

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (Szakgyr.)

5. Tagsághoz kötött és tagsághoz nem kötött szakmagyakorlási jogosultságok

A jogszabály értelmében egyes szakmagyakorlási tevékenységek folytatásának feltétele a kamarai tagság, míg más jogosultságok esetén ezt a jogszabály nem teszi kötelezővé.

Kamarai tagsághoz kötött jogosultságok

Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

Tervezési terület megnevezése

Jelölés

 

Településrendezési tervezés

Általános építmények műszaki ellenőr

Településtervezés

TT

Magasépítési műszaki ellenőr

ME-É

 

Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési tervezés

TK

Műemléki részszakterületi magasépítési műszaki ellenőr

ME-É-M

 

Építészeti-műszaki tervezés

Táj- és kertépítészeti magasépítési műszaki ellenőr

ME-É-K

 

Építészeti tervezés

É

Általános építmények felelős műszaki vezető

Belsőépítészeti tervezés

Építési felelős műszaki vezető

MV-É

 

Táj- és kertépítészeti tervezés

K

Építési részszakterületi felelős MV

MV-É-R

 

Településrendezési szakértés

Műemléki részszakterületi MV

MV-É-M

 

Településrendezési szakértő

SZTT

Energetikai tanúsítás

Településrendezési zöldfelületi és tájrendezési szakértő

SZT

Energetikai tanúsító

 

Építésügyi műszaki szakértés

 

Általános építmények építésügyi műszaki szakértő

SZÉSZ

 

 

 

Belsőépítészeti szakértő

SZÉSZ-BÉ

Területrendezés

Táj- és kertépítészeti szakértő

SZÉSZ-K

Területrendező tervező

TR

 

Tartószerkezeti szakértő

SZÉS1

 

 

 

Épületszerkezeti szakértő

SZÉS2

 

 

 

Építmények épületfizikai szakértője

SZÉS4

 

 

 

Műemlék építmények műszaki szakértője

SZÉS5

 

 

 

Építmények épületenergetikai szakértője

SZÉS6

 

 

 

Építési szakipari szakértő

SZÉS9

 

Építési szerelőipari szakértő

SZÉS10

 

 

 

Építőanyag-ipari szakértő

SZÉS11

 

Építészeti akusztikai szakértő

SZÉS13

 

Építési beruházási szakértő

SZB

 

 

 

Tűzvédelmi tervezés

 

 

 

 

Tűzvédelmi tervező

TUÉ

 

 

 

 

Korábbi jogszabály alapján megállapított (újonnan már nem megszerezhető) jogosultságok

Kamarai tagsághoz között jogosultságok

Kamarai tagsághoz nem kötött jogosultságok

 

 

 

 

Korlátozott építészeti tervezés

É2, É3, ÉKE, ÉK

Korlátozott általános építmények műszaki ellenőr

ME-É-II.

 

 

Korlátozott felelős műszaki vezető

MV-Ép/B, MV-Ép/C

A tagok választhatnak és választhatóak, tisztséget viselhetnek, a kamara életében aktív részt vállalhatnak. A nyilvántartottakat ez a lehetőség nem illeti meg, ezért javasoljuk, hogy amennyiben a szakmagyakorló a tagság feltételeinek megfelel (Pl.: végzettség) éljen annak lehetőségével. Ezt elősegítve a MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata a kizárólag tagsághoz nem között jogosultsággal rendelkező tagok számára 50%-os tagdíjkedvezményt biztosít, így annak mindenkori összege megegyezik a nyilvántartási díj összegével.

Vonatkozó főbb jogszabályok:

- A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

- az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

- A tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

- A területrendezési tervezési jogosultságról és a területrendezési tervezési tevékenység felügyeletét ellátó hatóság kijelöléséről szóló 77/2010. (III. 25.) Korm. rendelet

- MÉK Pénzügyi és gazdálkodási szabályzata


További, a tagsággal kapcsolatos információkat talál a Gyakran Ismételt Kérdések között.